Opvallers

Algemene voorwaarden Opvallers

Algemene Voorwaarden Opvallers B.V.


Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is

aangegeven of uit de context anders blijkt:

a. Opvallers: de gebruiker van deze algemene voorwaarden; Opvallers B.V. gevestigd en kantoor houdende te Eindhoven aan de Fuutlaan

12;

b. opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon in opdracht van wie Opvallers werkzaamheden verricht dan wel met wie Opvallers een

overeenkomst aangaat;

c. promotiemedewerker: de medewerker van Opvallers die werkzaamheden verricht of gaat verrichten in het kader van de door de

opdrachtgever aan Opvallers gegeven opdracht;

d. overeenkomst: de overeenkomst tussen Opvallers en de opdrachtgever;

e. werkzaamheden: onder meer en niet uitsluitend betreffende de dienstverlening van Opvallers, bestaande uit het verrichten van

verkoopondersteunende activiteiten, merchandising, demonstraties, promoties, etaleerwerkzaamheden, beschikbaarstelling van goederen

en verkoop in o.a. winkels, winkelcentra, de openbare ruimte, beurzen, congressen en evenementen met als doel het verbeteren van de

verkoop, verkrijgbaarheid, presentatie en promotie van goederen en diensten;

f. promotiemateriaal: door de opdrachtgever aan Opvallers ter beschikking gestelde promotiemateriaal, zoals, maar zeker niet beperkt tot,

reclameborden, auto’s, monsters, folders en kleding.


Artikel 2 Algemeen

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en de daaruit volgende handelingen tussen

Opvallers en de opdrachtgever.

2.2 Deze voorwaarden zijn ook van toepassing als Opvallers producten/diensten van derden koop/afneemt en aan de opdrachtgever

levert.

2.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn

overeengekomen.

2.4 De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.5 Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige

bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Opvallers en de opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde

nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het

doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

2.6 Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de

overeenkomst, tenzij de opdrachtgever na het sluiten van de overeenkomst de gelding van een herziene versie van de algemene

voorwaarden heeft aanvaard.

2.7 De bepalingen uit de overeenkomst gaan voor als deze strijdig zijn met de bepalingen uit deze algemene voorwaarden.


Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

3.1 Alle aanbiedingen en offertes van Opvallers zijn steeds vrijblijvend en zijn 1 maand geldig, tenzij anders is aangegeven. De aanbieding is

gebaseerd op de door de opdrachtgever verstrekte informatie. Als blijkt dat deze informatie onjuist is, mag Opvallers de aanbieding

aanpassen en komen de kosten voor rekening van de opdrachtgever,

3.2 Een overeenkomt komt tot stand door een tijdige schriftelijke aanvaarding door de opdrachtgever van de door Opvallers uitgebrachte

aanbieding/offerte, dan wel door een schriftelijke bevestiging door Opvallers van een aan Opvallers door de opdrachtgever verstrekte

(mondelinge) opdracht, waarop niet binnen 2 werkdagen schriftelijk wordt gereageerd door de opdrachtgever. De overeenkomst komt ook

tot stand doordat feitelijk wordt begonnen met de werkzaamheden door Opvallers.

3.3 De opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan de schetsfase van het project. De concepten, afbeeldingen en tekeningen, die bij de

offertes en presentaties gevoegd, getoond of medegedeeld zijn, geven slechts een algemene voorstelling van de diensten van Opvallers.

3.4 In de aanbieding/offerte wordt gewoonlijk onder meer aangegeven:

a. de plaats van de werkzaamheden;

b. een omschrijving van de werkzaamheden;

c. het tijdstip van aanvang van de werkzaamheden;

d. de termijn waarbinnen de werkzaamheden zullen worden verricht;

e. de prijs van de in de aanbieding omschreven werkzaamheden, de omzetbelasting daarin niet begrepen. Opvallers vermeldt in de

aanbieding afzonderlijk het bedrag van de verschuldigde omzetbelasting;

f. of tussentijds wordt gefactureerd alsmede of een aanbetaling dient te worden gedaan;

g. de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op de offerte en op de daaruit voortvloeiende overeenkomst.

3.5 Opvallers is niet gebonden aan aanbiedingen, offertes en overige publicaties waarin kennelijke verschrijvingen of telfouten voorkomen.

3.6 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.

3.7 Het is niet toegestaan om kopieën te maken van een door Opvallers opgestelde offerte en de daarbij behorende bescheiden.

3.8 Al datgene dat in het kader van een offerte of een presentatie door Opvallers wordt verstrekt blijft haar onvervreemdbaar eigendom

en dient op een eerste verzoek van Opvallers onverwijld door de opdrachtgever te worden geretourneerd.

3.9 Als een wijziging van de overeenkomst leidt tot hogere kosten, mag Opvallers dit doorberekenen aan opdrachtgever.

3.10 Meer werkzaamheden, te verrichten op verzoek van opdrachtgever en welke geen deel van de oorspronkelijk opdracht uitmaken,

zullen door Opvallers afzonderlijk aan opdrachtgever in rekening worden gebracht.


Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst

4.1 Opvallers zal zich inspannen om de overeenkomst op een zorgvuldige wijze uit te voeren, in overeenstemming met de eisen van goed

vakmanschap. Opvallers garandeert niet dat met haar werkzaamheden het beoogde resultaat zal worden bereikt. De verbintenis betreft

een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting.

4.2 Opvallers bepaalt de wijze waarop en door welke personen de overeenkomst wordt uitgevoerd. Opvallers heeft daarbij het recht bij de

uitvoering van de overeenkomst, zonder kennisgeving aan de opdrachtgever derden in te schakelen, goederen van derden te betrekken,

Opvallers B.V.

Fuutlaan 12 – 5613 AB Eindhoven – 040-7820010 IBAN: NL68ABNA0546339905 BTW: NL8181.98.394.B01

info@opvallers.nl – www.opvallers.nl BIC: ABNANL2A KVK 17147975

diensten van derden af te nemen en de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten verrichten en de hieraan verbonden

kosten aan de opdrachtgever door te berekenen. Artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.


Artikel 5 Tarieven

5.1 De prijs ofwel begroting zoals vermeld in de offerte wordt steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van de aanbieding c.q. de

opdracht geldende tarieven. Indien zich tussen het tijdstip van de aanbieding en het moment van het uitvoeren van de overeenkomst,

prijsverhogingen mochten voordoen dan wel grote veranderingen in de voorwaarden mochten voordoen, bijvoorbeeld ten gevolge van

verhogingen van rechten en/of accijnzen, loonkosten etc., behoudt Opvallers zich het recht voor deze verhogingen en/of veranderingen

aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

5.2 Alle prijsnoteringen zijn exclusief btw, welke afzonderlijk in rekening zal worden gebracht.

5.3 Wanneer de opdrachtgever nog niet aan alle (betalings)verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan, mag Opvallers haar

verplichtingen uitstellen totdat aan alle (betalings)verplichtingen is voldaan.

5.4 Voor elk project worden minimaal 4 aaneengesloten uren per promotiemedewerker in de projectprijs (door)berekend.


Artikel 6 Betaling

6.1 Betaling van iedere factuur van Opvallers dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum op een door Opvallers aan te wijzen

bankrekening. Betaling dient steeds plaats te vinden zonder korting of verrekening door de opdrachtgever.

6.2 Betaling van meerwerk geschiedt zodra dit aan opdrachtgever in rekening is gebracht en op dezelfde wijze als andere facturen.

6.3 Klachten over door Opvallers uitgebrachte facturen dienen binnen 8 dagen na de factuurdatum schriftelijk bij Opvallers te zijn

ingediend.

6.4 Opvallers heeft het recht een aanbetaling van 100% van het offertebedrag voor de aanvang van de werkzaamheden aan de

opdrachtgever in rekening te brengen. De aanbetaling dient voor aanvang van de werkzaamheden op de door Opvallers aangegeven

bankrekening te zijn voldaan. Indien de opdrachtgever de aanbetaling niet tijdig heeft voldaan, schort dit automatisch de verplichting(en)

van Opvallers op.

6.5 Opvallers heeft het recht gedurende een opdracht tussentijds te declareren.

6.6 Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen, dan is de opdrachtgever van rechtswege in

verzuim. De opdrachtgever is dan wettelijke handelsrente verschuldigd. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf

het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige factuurbedrag. Ook moet de

opdrachtgever dan alle (buiten)gerechtelijke incassokosten van Opvallers betalen. Deze kosten bedragen in ieder geval 15% van de

hoofdsom met een minimum van €150,00.

6.7 Iedere betaling van de opdrachtgever strekt primair ter voldoening van de door de opdrachtgever verschuldigde buitengerechtelijke

incassokosten en de gerechtelijke kosten en wordt daarna in mindering gebracht op de door de opdrachtgever verschuldigde rente en

daarna op de oudste openstaande vordering(en), ongeacht een anders luidende aanwijzing van de opdrachtgever.


Artikel 7 Meerwerkzaamheden en/of wijziging van de overeenkomst

7.1 Aanvullingen en wijzigingen in de overeenkomst komen eerst tot stand na de uitdrukkelijke schriftelijke instemming van Opvallers.

Meerwerkzaamheden te verrichten op verzoek van de opdrachtgever en welke geen deel van de overeenkomst uitmaken, zullen door

Opvallers afzonderlijk aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht. Opvallers maakt een aanvang met de meerwerkzaamheden op

het moment dat de opdrachtgever schriftelijk akkoord is gegaan met de extra kosten die daarmee gepaard gaan.

7.2 Opvallers heeft de mogelijkheid een spoedtoeslag in rekening te brengen bij een wijziging (in data, tijden of aantallen

promotiemedewerkers) van de overeenkomst door de opdrachtgever, welke 48 uur of minder voor de aanvangsdatum wordt gedaan. De

spoedtoeslag bedraagt 25% van het offertebedrag. Opvallers wijzigt de overeenkomst op het moment dat de opdrachtgever akkoord is

gegaan met de spoedtoeslag. Opvallers kan aan de opdrachtgever een spoedtoeslag in rekening brengen indien de opdrachtgever aan

Opvallers een nieuwe opdracht verleend die binnen 48 uur uitgevoerd dient te worden.

7.3 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt aangevuld of gewijzigd, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering

daardoor worden beïnvloed. Opvallers zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.


Artikel 8 Annulering

8.1 Annulering dient te allen tijde schriftelijk te geschieden. De datum van ontvangst is bepalend voor de berekening van de

annuleringstermijn.

8.2 Bij annulering van de overeenkomst moet de opdrachtgever de kosten die hierdoor door Opvallers zijn of nog gemaakt worden en de

schade die Opvallers lijdt, tot een redelijk bedrag, vergoeden onverminderd het recht van Opvallers om schadevergoeding te vorderen,

indien en voor zover de schade het redelijk bedrag overtreft. Het redelijk bedrag wordt berekend op basis van onderstaande staffel:


bij annulering op de aanvangsdatum van de opdracht of tijdens de opdracht: 100% van het offertebedrag;

bij annulering korter dan een week voor aanvangsdatum van de opdracht: 100% van het offertebedrag;

bij annulering langer dan één week doch korter dan twee weken voor aanvangsdatum van de opdracht: 75% van het offertebedrag;

bij annulering langer dan twee weken doch korter dan drie weken voor aanvangsdatum van de opdracht: 50% van het offertebedrag;

bij annulering langer dan drie weken doch korter dan zes weken voor aanvangsdatum van de opdracht: 10% van het offertebedrag.

8.3 Artikel 8.2 van deze voorwaarden laat onverlet de verplichting van de opdrachtgever om bij annulering alle door Opvallers gemaakte

kosten te vergoeden, zoals – maar niet uitsluitend – kosten voor ingekochte materialen waaronder promotiemateriaal.

Artikel 9 Promotiemedewerker(s)

9.1 De in te zetten promotiemedewerker(s) wordt/worden gekozen aan de hand van Opvallers bekende gegevens en vaardigheden van de

beschikbare promotiemedewerker(s) enerzijds en van de door de opdrachtgever aan Opvallers verstrekte informatie over de op te dragen

werkzaamheden anderzijds. Opvallers is geheel vrij in de keuze van de persoon of personen die Opvallers de werkzaamheden laat

uitvoeren. De uitvoering van de promotiemedewerker(s) geschiedt onder leiding en toezicht van Opvallers.

9.2 Ter voorkoming van het maken van een ongeoorloofd onderscheid, in het bijzonder naar godsdienst, levensovertuiging, politieke

gezindheid, geslacht, ras of op welke grond dan ook, zullen niet-functie relevante eisen bij het verstrekken van de informatie over de op te

dragen werkzaamheden, door de opdrachtgever niet kunnen worden gesteld, noch zullen deze door Opvallers worden gehonoreerd.

9.3 Opvallers ziet erop toe dat alle door haar ingezette promotiemedewerkers er verzorgd uitzien en voldoen aan de eisen die

redelijkerwijs mogen worden gesteld aan de promotiemedewerkers.

Opvallers B.V.

Fuutlaan 12 – 5613 AB Eindhoven – 040-7820010 IBAN: NL68ABNA0546339905 BTW: NL8181.98.394.B01

info@opvallers.nl – www.opvallers.nl BIC: ABNANL2A KVK 17147975


Artikel 10 Concurrentiebeding

10.1 Het is de opdrachtgever niet toegestaan om tijdens de looptijd van de overeenkomst en binnen een jaar na beëindiging van de

overeenkomst, ongeacht om welke reden deze zal zijn beëindigd, met medewerkers van Opvallers een dienstverband aan te gaan, dan wel

de promotiemedewerker op andere wijze direct of indirect werkzaamheden voor de opdrachtgever te laten uitvoeren. Hiervan kan slechts

worden afgeweken dan nadat Opvallers hiervoor schriftelijke toestemming heeft gegeven en de opdrachtgever een werving- en selectiefee

van € 5.000,- exclusief BTW per promotiemedewerker aan Opvallers heeft voldaan.

10.2 Voor iedere overtreding door de opdrachtgever van het in lid 1 van dit artikel gestelde verbeurt de opdrachtgever aan Opvallers een

direct opeisbare boete van € 5.000,- voor iedere overtreding en € 500,- voor iedere dag dat een overtreding voortduurt, onverminderd het

recht van Opvallers om de werkelijk geleden schade van de opdrachtgever te vorderen.


Artikel 11 Veiligheid promotiemedewerkers

11.1 De opdrachtgever is verplicht zorg te dragen voor de veiligheid van de promotiemedewerker(s) zodanig als redelijkerwijs in verband

met de aard en de strekking van de overeenkomst gevorderd kan worden.

11.2 Indien ten gevolge van het niet nakomen door de opdrachtgever van de verplichting omschreven in lid 1 van dit artikel de

promotiemedewerker(s) in het kader van de uitoefening van de overeenkomst ernstig letsel heeft opgelopen, is de opdrachtgever verplicht

tot volledige schadevergoeding.

11.3 De opdrachtgever zal zich afdoende verzekeren tegen aansprakelijkheid op grond van het bepaalde in dit artikel. Op verzoek van

Opvallers verstrekt de opdrachtgever een bewijs van de verzekering.


Artikel 12 Opschorting en ontbinding

12.1 Opvallers is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet (tijdig)

nakomt.

12.2 Voorts is Opvallers bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat

nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel

indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in

redelijkheid niet mag worden verwacht.

12.3 In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag

niet binnen 3 maanden is opgeheven – ten laste van de opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de

opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Opvallers vrij om de overeenkomst terstond en met directe

ingang te ontbinden dan wel de opdracht of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting van haar kant tot betaling van enige

schadevergoeding of schadeloosstelling.

12.4 Opvallers is bevoegd de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst op te schorten, indien:

a. na het sluiten van de overeenkomst Opvallers omstandigheden ter kennis is gekomen die goede grond geven te vrezen dat de

opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond te vrezen bestaat dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of

niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;

b. de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de

overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

12.5 Indien de overeenkomst geheel of gedeeltelijk wordt ontbonden of opgeschort hoeft Opvallers geen schadevergoeding te betalen en

heeft Opvallers daarnaast het recht zelf schadevergoeding en/of betaling te vorderen. Als een van deze omstandigheden zich voordoet, zijn

de vorderingen van Opvallers op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Opvallers de nakoming van de verplichtingen opschort,

behoudt zij haar aanspraken uit de wet en de overeenkomst.


Artikel 13 Aansprakelijkheid

13.1 Opvallers kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:

a. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals verder

omschreven in artikel 14 van deze algemene voorwaarden;

b. enige daad of nalatigheid van de opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de

opdrachtgever te werk zijn gesteld.

13.2 Opvallers is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Opvallers is uitgegaan van door de opdrachtgever

verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Opvallers kenbaar behoorde te zijn.

13.3 De opdrachtgever is aansprakelijk voor schade die Opvallers lijdt doordat de opdrachtgever dan wel door de opdrachtgever

ingeschakelde derden niet de verplichtingen nakomen die volgen uit de overeenkomst, deze algemene voorwaarden of de wet.

13.4 De opdrachtgever is aansprakelijk voor schade die zij, al dan niet met opzet, toebrengt aan roerende zaken (materialen en/of

producten) die aan Opvallers of aan door Opvallers ingeschakelde derden in eigendom toebehoren, gedurende de periode dat de

opdrachtgever op grond van bruikleen en/of huur deze roerende zaken onder zich heeft. Onder schade wordt onder andere begrepen de

kosten voor reparatie en de vervangingskosten.

13.5 Opvallers draagt geen verantwoordelijkheid voor foto’s, folders en ander voorlichtingsmateriaal, voor zover onder

verantwoordelijkheid van derden uitgegeven.

13.6 Opvallers is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en

schade door bedrijfsstagnatie.

13.7 Opvallers aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien de schade het gevolg is van het niet opvolgen van instructies van Opvallers

of diens werknemers, bijvoorbeeld wanneer tegen het advies van Opvallers in, de opdrachtgever eist dat er toch bepaalde werkzaamheden

doorgang moeten vinden.

13.8 Opvallers is niet aansprakelijk voor enige schade geleden door een deelnemer van de activiteiten van Opvallers, tenzij sprake is van

opzet of bewuste roekeloosheid van Opvallers.

13.9 Indien Opvallers aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Opvallers beperkt tot het bedrag van

de door de verzekeraar van Opvallers gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet

door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Opvallers beperkt tot de hoogte van het bedrag van de opdracht, dat

verband houdt met de geleverde diensten.

13.10 De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan

opzet of grove schuld van Opvallers of haar ondergeschikten.

Opvallers B.V.

Fuutlaan 12 – 5613 AB Eindhoven – 040-7820010 IBAN: NL68ABNA0546339905 BTW: NL8181.98.394.B01

info@opvallers.nl – www.opvallers.nl BIC: ABNANL2A KVK 17147975

13.11 Alle aanspraken jegens Opvallers vervallen wanneer opdrachtgever niet binnen één jaar na levering van diensten een beroep doet op

de tekortkoming.


Artikel 14 Overmacht

14.1 Als gebeurtenissen die in feite buiten de macht van Opvallers liggen, dan wel niet aan haar doen en/of laten kunnen worden

toegeschreven, worden in elk geval beschouwd: onwerkbaar weer als gevolg van welke weersomstandigheden dan ook; belemmeringen

door derden, die van overheden inbegrepen; belemmeringen in het vervoer; gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproeren, oorlogen of

oorlogsgevaren, verlies of beschadigingen van goederen bij het transporteren daarvan; branden, storingen en ongevallen in het bedrijf van

Opvallers; het verbranden van middelen van vervoer van Opvallers, het optreden van storingen daaraan, het betrokken raken bij

ongevallen daarvan; het opleggen van heffingen, of het nemen door de overheid van andere maatregelen, wijzigingen in feitelijke

omstandigheden teweeg brengende. Van overmacht is tevens sprake indien door Opvallers ingehuurde derden een beroep op overmacht

kunnen doen.

14.2 Bij het zich voordoen van een gebeurtenis die buiten de macht van Opvallers ligt, zoals o.a. omschreven in lid 1 van dit artikel, zal

Opvallers niet gehouden kunnen worden tot het vergoeden van enige schade als een direct of een indirect gevolg daarvan, maar zal zij

tevens vooralsnog ontheven zijn van haar verplichting het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden. Het zal van de

omstandigheden van het geval afhangen of dat geheel, dan wel gedeeltelijk het geval zal zijn en zal blijven, dan wel of er slechts sprake zal

zijn van een opschorting van uitvoering. Bij een zich voordoende mogelijkheid om alsnog, en/of gewijzigd uit te voeren, zullen zowel

Opvallers als de opdrachtgever, eventueel onder aanpassing van de door de opdrachtgever te betalen bedragen, gehouden zijn om die te

benutten.

14.3 Voor zover Opvallers ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is

nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is

Opvallers gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. De opdrachtgever is gehouden

deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst is.


Artikel 15 Intellectuele eigendomsrechten

15.1 De in het kader van de opdracht en/of een offerte door Opvallers tot stand gebrachte dan wel ontwikkelde werktekeningen,

illustraties, concepten, ontwerpen, ontwerpschetsen, foto’s en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van

Opvallers, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld. Opvallers behoudt te allen tijde alle rechten op door

haar gemaakte plannen, documenten, afbeeldingen, tekeningen, programmatuur en/of de hierop betrekking hebbende informatie en

“know-how”, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht.

15.2 Bij afzonderlijke/aanvullende onderlinge overeenkomsten kan worden bepaald dat de opdrachtgever een recht op openbaarmaking

en/of verveelvoudiging verwerft, doch steeds uitsluitend voor het doel, waarvoor de opdracht is gegeven en slechts voor het aantal malen

dat is overeengekomen dan wel noodzakelijkerwijze rechtstreeks uit de opdracht voortvloeit.

15.3 Opvallers is te allen tijde gerechtigd de tijdens de overeenkomst vervaardigde werken van haar naam te voorzien en desgewenst voor

eigen promotionele doeleinden te gebruiken.

15.4 Door het geven van een opdracht tot openbaarmaking of verveelvoudiging van door de Auteurswet of enige andere wettelijke

regeling op het gebied van intellectuele eigendom beschermde objecten, die door of namens de opdrachtgever zelf ter beschikking gesteld

zijn, verklaart de opdrachtgever dat geen inbreuk wordt gemaakt op wettelijke voorschriften en op beschermde rechten van derden en

vrijwaart hij Opvallers voor de aanspraken ter zake van derden c.q. voor de directe en indirecte gevolgen, zowel financiële als andere, uit

de openbaarmaking of verveelvoudiging voortvloeiende.

15.5 Het is de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opvallers voor intern of voor extern

gebruik de uitvoering van de werkzaamheden door Opvallers en de door haar ingeschakelde derden en/of promotiemedewerker(s) op film,

video, foto dan wel enige andere toekomstige beelddrager vast te leggen.


Artikel 16 Retentierecht

16.1 Opvallers is gerechtigd de afgifte van al hetgeen zij in verband met de overeenkomst onder zich heeft op te schorten, totdat al haar

vorderingen zijn voldaan, dan wel voor voldoening daarvan door of vanwege de opdrachtgever voldoende zekerheid is gesteld.


Artikel 17 Overdracht

17.1 De opdrachtgever is niet gerechtigd de rechten en plichten voortvloeiend uit de overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan derden over

te dragen, behoudens met voorafgaande schriftelijke toestemming van Opvallers.

17.2 De overeenkomst en deze voorwaarden blijven van kracht in geval de onderneming van de opdrachtgever geheel of ten dele van

naam, rechtsvorm of eigenaar verandert. In voornoemd geval dient de opdrachtgever zulks Opvallers onverwijld schriftelijk mede te delen.


Artikel 18 Meer partijen

18.1 Indien een overeenkomst wordt gesloten tussen Opvallers enerzijds en twee of meer partijen anderzijds, zijn deze partijen ieder

hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst.


Artikel 19 Verplichtingen van de opdrachtgever

19.1 De opdrachtgever dient ervoor te zorgen, dat door anderen uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot de

werkzaamheden van Opvallers behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering van de werkzaamheden door Opvallers

daarvan geen vertraging ondervindt.

19.2 De opdrachtgever vrijwaart Opvallers voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst

schade lijden en welke aan de opdrachtgever toerekenbaar is.


Artikel 20 Promotiemateriaal

20.1 Aflevering door de opdrachtgever van het promotiemateriaal dient te geschieden in duidelijk te onderscheiden eenheden c.q.

hoeveelheden waarvan de verpakking zodanig dient te zijn, dat zij voor ge-/verbruik geschikt is, een en ander ter beoordeling van

Opvallers.

20.2 Bij aflevering van het promotiemateriaal dient Opvallers een gespecificeerde opgave te ontvangen van de soort goederen alsmede

van de daarbij behorende maten en gewichten.

Opvallers B.V.

Fuutlaan 12 – 5613 AB Eindhoven – 040-7820010 IBAN: NL68ABNA0546339905 BTW: NL8181.98.394.B01

info@opvallers.nl – www.opvallers.nl BIC: ABNANL2A KVK 17147975

20.3 Opdrachtgever zorgt ervoor dat al het benodigde promotiemateriaal ten minste 10 werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden

door Opvallers geleverd is.

20.4 Voor opslag van het promotiemateriaal kan Opvallers kosten in rekening brengen.

20.5 Opslag en gebruik door Opvallers van de door opdrachtgever geleverde goederen geschiedt op risico van de opdrachtgever.

20.6 Opvallers aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verschillen tussen aangeleverd-, opgegeven-, gebruikt- en terug geleverd

promotiemateriaal.

20.7 Opvallers is niet aansprakelijk voor schade aan het promotiemateriaal, tenzij de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van

Opvallers of de door haar ingeschakelde derden. Indien de opdrachtgever de schade niet kan verhalen op een derde die de schade heeft

veroorzaakt, is de schade voor rekening van de opdrachtgever. De opdrachtgever kan dan zijn verzekeringsmaatschappij aanspreken en

dient het eventuele eigen risico zelf te dragen.

20.8 De opdrachtgever dient zorg te dragen voor een verzekering van het promotiemateriaal tegen alle mogelijke schadegevallen. Indien

het promotiemateriaal een auto is, dient de opdrachtgever de auto all risk te verzekeren.


Artikel 21 Klachten

21.1 Klachten betreffende een project en/of de werkzaamheden moeten binnen 2 maanden na beëindiging van het project en/of de

werkzaamheden schriftelijk aan Opvallers kenbaar gemaakt worden.


Artikel 22 Vertrouwelijke informatie en persoonsgegevens

22.1 Partijen zijn verplicht om alle vertrouwelijke informatie die zij over de onderneming van de andere partij ontvangen geheim te

houden. Dit geldt tevens voor ingeschakelde derden.

22.2 Informatie is vertrouwelijk als dit door één van de partijen als zodanig is aangeduid.

22.3 Wanneer Opvallers verwerkingsverantwoordelijke is in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG), is

Opvallers verantwoordelijk voor de bescherming van persoonsgegevens waarvan het gebruik door Opvallers noodzakelijk is voor het

correct opstellen en uitvoeren van de overeenkomst.

22.4 Opvallers verwerkt persoonsgegevens met de uiterste behoorlijkheid en zorgvuldigheid en overeenkomstig de AVG.

22.5 Opvallers gebruikt de persoonsgegevens slechts voor zover dit nodig is om u van dienst te kunnen zijn, dan wel om de overeenkomst

met u uit te voeren. De persoonsgegevens zullen niet langer bewaard worden dan wettelijk is toegestaan of noodzakelijk is om

verplichtingen uit de overeenkomst na te komen.

22.6 Opvallers treft technische en organisatorische maatregelen om een passend beveiligingsniveau met betrekking tot persoonsgegevens

te waarborgen, rekening houdend met de stand van de techniek en aard van de verwerking.

22.7 Wanneer een betrokkene een beroep wil doen op één van de rechten basis van de AVG, dan kan dit verzoek schriftelijk worden

ingediend via info@opvallers.nl. Opvallers zal dit verzoek binnen de wettelijke termijnen in behandeling nemen.


Artikel 23 Wijziging van deze voorwaarden

23.1 Opvallers kan altijd, zonder dit vooraf mede te delen, de algemene voorwaarden wijzigen.

23.2 Opvallers kan wijzigingen van deze voorwaarden bekendmaken door dit op de website te plaatsen of op een andere manier te

communiceren. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds bestaande overeenkomsten.


Artikel 24 Toepasselijk recht en geschillen

24.1 Op alle rechtsverhoudingen tussen de opdrachtgever en Opvallers is Nederlands recht van toepassing.

24.2 Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de opdrachtgever en Opvallers worden voorgelegd aan de rechtbank Oost-Brabant. De mogelijkheid om een geschil bij de rechter te starten, vervalt na één jaar nadat de aanleiding voor het geschil is ontstaan.Eindhoven, april 2020

Ook opvallen?

Benieuwd hoe we jouw organisatie, product of merk kunnen versterken? Kom eens langs op ons unieke kantoor. We maken graag kennis met je!

Opvallers

Fuutlaan 12
5613 AB Eindhoven

Postbus

Antwoordnummer 11171
5600 VC Eindhoven