Opvallers

Algemene voorwaarden Opvallers Fieldforce

Algemene Voorwaarden Opvallers Field Force B.V.


Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders isaangegeven of uit de context anders blijkt:

a. Opvallers Field Force: de gebruiker van deze algemene voorwaarden; Opvallers Field Force Field Force B.V. is gevestigd en kantoor houdende te Eindhoven aan de Fuutlaan 12;

b. opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon in opdracht van wie Opvallers Field Force werkzaamheden verricht dan wel met wie Opvallers Field Force een overeenkomst aangaat;

c. medewerkers Field Force: de medewerker van Opvallers Field Force die werkzaamheden verricht of gaat verrichten in het kader van de door de opdrachtgever aan Opvallers Field Force gegeven opdracht;

d. overeenkomst: de overeenkomst tussen Opvallers Field Force en de opdrachtgever;

e. werkzaamheden: onder meer en niet uitsluitend betreffende de dienstverlening van Opvallers Field Force, bestaande uit het verrichten van verkoopondersteunende activiteiten, merchandising, demonstraties, promoties, etaleerwerkzaamheden, beschikbaarstelling van goederen en verkoop in o.a. winkels, winkelcentra, de openbare ruimte, beurzen, congressen en evenementen met als doel het verbeteren van de verkoop, verkrijgbaarheid, presentatie en promotie van goederen en diensten;

Artikel 2 Algemeen

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en de daaruit volgende handelingen tussen

Opvallers Field Force en de opdrachtgever.

2.2 Deze voorwaarden zijn ook van toepassing als Opvallers Field Force producten/diensten van derden koop/afneemt en aan de

opdrachtgever levert.

2.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn

overeengekomen.

2.4 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.5 Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige

bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Opvallers Field Force en de opdrachtgever zullen dan in overleg

treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor

zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

2.6 Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de

overeenkomst, tenzij de opdrachtgever na het sluiten van de overeenkomst de gelding van een herziene versie van de algemene

voorwaarden heeft aanvaard.

2.7 De bepalingen uit de overeenkomst gaan voor als deze strijdig zijn met de bepalingen uit deze algemene voorwaarden.


Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

3.1 Alle aanbiedingen en offertes van Opvallers Field Force zijn steeds vrijblijvend en zijn 1 maand geldig na aanbieding, tenzij anders is

aangegeven. De aanbieding is gebaseerd op de door de opdrachtgever verstrekte informatie. Als blijkt dat deze informatie onjuist is, mag

Opvallers Field Force de aanbieding aanpassen en komen de kosten voor rekening van de opdrachtgever.

3.2 Een overeenkomt komt tot stand door een tijdige schriftelijke aanvaarding of een aanvaarding per e-mail door de opdrachtgever van de

door Opvallers Field Force uitgebrachte aanbieding/offerte, dan wel door een schriftelijke bevestiging door Opvallers Field Force van een

aan Opvallers Field Force door de opdrachtgever verstrekte (mondelinge) opdracht, waarop niet binnen 2 werkdagen schriftelijk wordt

gereageerd door de opdrachtgever. De overeenkomst komt ook tot stand doordat feitelijk wordt begonnen met de werkzaamheden door

Opvallers Field Force.

3.4 In de aanbieding/offerte wordt gewoonlijk onder meer aangegeven:

a. de plaats van de werkzaamheden;

b. een omschrijving van de werkzaamheden;

c. het tijdstip van aanvang van de werkzaamheden;

d. de termijn waarbinnen de werkzaamheden zullen worden verricht;

e. de prijs van de in de aanbieding omschreven werkzaamheden, de omzetbelasting daarin niet begrepen. Opvallers Field Force vermeldt in

de aanbieding afzonderlijk het bedrag van de verschuldigde omzetbelasting;

f. of tussentijds wordt gefactureerd alsmede of een aanbetaling dient te worden gedaan;

g. de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op de offerte en op de daaruit voortvloeiende overeenkomst.

3.5 De in de aanbieding vermelde (leverings-) termijnen zijn bij benadering en geen fatale termijnen.

3.6 Opvallers Field Force is niet gebonden aan aanbiedingen, offertes en overige publicaties waarin kennelijke verschrijvingen of telfouten

voorkomen.

3.7 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.

3.8 Het is niet toegestaan om kopieën te maken van een door Opvallers Field Force opgestelde offerte en de daarbij behorende

bescheiden.

3.9 Al datgene dat in het kader van een offerte of een presentatie door Opvallers Field Force wordt verstrekt blijft haar onvervreemdbaar

eigendom en dient op een eerste verzoek van Opvallers Field Force onverwijld door de opdrachtgever te worden geretourneerd.

3.10 Als een wijziging van de overeenkomst leidt tot hogere kosten, mag Opvallers Field Force dit doorberekenen aan opdrachtgever.


Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst

4.1 Opvallers Field Force zal zich inspannen om de overeenkomst op een zorgvuldige wijze uit te voeren, in overeenstemming met de eisen

van goed vakmanschap. Opvallers Field Force garandeert niet dat met haar werkzaamheden het beoogde resultaat zal worden bereikt. De

verbintenis betreft een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting.

4.2 Opvallers Field Force bepaalt de wijze waarop en door welke personen de overeenkomst wordt uitgevoerd. Opvallers Field Force heeft

daarbij het recht bij de uitvoering van de overeenkomst, zonder kennisgeving aan de opdrachtgever derden in te schakelen, goederen van

derden te betrekken, diensten van derden af te nemen en de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten verrichten en de

hieraan verbonden kosten aan de opdrachtgever door te berekenen. Artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Opvallers Field Force B.V.

Fuutlaan 12 – 5613 AB Eindhoven – 040-7820010 IBAN: NL16ABNA0826017061 BTW: NL8590.48.548.B01

info@opvallers.nl – www.opvallers.nl BIC: ABNANL2A KVK 72255234


Artikel 5 Tarieven

5.1 De prijs ofwel begroting zoals vermeld in de offerte wordt steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van de aanbieding c.q. de

opdracht geldende tarieven. Indien zich tussen het tijdstip van de aanbieding en het moment van het uitvoeren van de overeenkomst,

prijsverhogingen mochten voordoen dan wel grote veranderingen in de voorwaarden mochten voordoen, bijvoorbeeld ten gevolge van

verhogingen van rechten en/of accijnzen, loonkosten etc., behoudt Opvallers Field Force zich het recht voor deze verhogingen en/of

veranderingen aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

5.2 Alle prijsnoteringen zijn exclusief btw, welke afzonderlijk in rekening zal worden gebracht.

5.3 Wanneer de opdrachtgever nog niet aan alle (betalings)verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan, mag Opvallers Field Force

haar verplichtingen uitstellen totdat aan alle (betalings)verplichtingen is voldaan.

5.4 Voor elk project worden minimaal 4 aaneengesloten uren per medewerker Field Force in de projectprijs (door)berekend.

5.5 Bij arbeidsongeschiktheid van een werknemer van Opvallers Field Force gedurende de opdracht, heeft opdrachtgever een eigen risico

van vier weken waarin de opdrachtgever het uurtarief van deze werknemer verschuldigd is.


Artikel 6 Betaling

6.1 Betaling van iedere factuur van Opvallers Field Force dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum op een door Opvallers

Field Force aan te wijzen bankrekening. Betaling dient steeds plaats te vinden zonder korting of verrekening door de opdrachtgever.

6.2 Betaling van meerwerk geschiedt zodra dit aan opdrachtgever in rekening is gebracht en op dezelfde wijze als andere facturen.

6.3 Klachten over door Opvallers Field Force uitgebrachte facturen dienen binnen 8 dagen na de factuurdatum schriftelijk bij Opvallers

Field Force te zijn ingediend.

6.4 Opvallers Field Force heeft het recht een aanbetaling van 100% van het offertebedrag voor de aanvang van de werkzaamheden aan de

opdrachtgever in rekening te brengen. De aanbetaling dient voor aanvang van de werkzaamheden op de door Opvallers Field Force

aangegeven bankrekening te zijn voldaan. Indien de opdrachtgever de aanbetaling niet tijdig heeft voldaan, schort dit automatisch de

verplichting(en) van Opvallers Field Force op.

6.5 Opvallers Field Force heeft het recht gedurende een opdracht tussentijds te declareren.

6.6 Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen, dan is de opdrachtgever van rechtswege in

verzuim. De opdrachtgever is dan wettelijke handelsrente verschuldigd. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf

het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige factuurbedrag. Ook moet de

opdrachtgever dan alle (buiten)gerechtelijke incassokosten van Opvallers Field Force betalen. Deze kosten bedragen in ieder geval 15% van

de hoofdsom met een minimum van €150,00.

6.7 Iedere betaling van de opdrachtgever strekt primair ter voldoening van de door de opdrachtgever verschuldigde buitengerechtelijke

incassokosten en de gerechtelijke kosten en wordt daarna in mindering gebracht op de door de opdrachtgever verschuldigde rente en

daarna op de oudste openstaande vordering(en), ongeacht een anders luidende aanwijzing van de opdrachtgever.


Artikel 7 Meerwerkzaamheden en/of wijziging van de overeenkomst

7.1 Aanvullingen en wijzigingen in de overeenkomst komen eerst tot stand na de uitdrukkelijke schriftelijke instemming van Opvallers Field

Force. Meerwerkzaamheden te verrichten op verzoek van de opdrachtgever en welke geen deel van de overeenkomst uitmaken, zullen

door Opvallers Field Force afzonderlijk aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht. Opvallers Field Force maakt een aanvang met

de meerwerkzaamheden op het moment dat de opdrachtgever schriftelijk akkoord is gegaan met de extra kosten die daarmee gepaard

gaan.

7.2 Opvallers Field Force heeft de mogelijkheid een spoedtoeslag in rekening te brengen bij een wijziging (in data, tijden of aantallen

medewerkers Field Force) van de overeenkomst door de opdrachtgever of indien door de opdrachtgever een nieuwe opdracht wordt

verleend, welke 48 uur of minder voor de aanvangsdatum wordt gedaan of moet worden uitgevoerd. De spoedtoeslag bedraagt 25% van

het offertebedrag. Opvallers Field Force wijzigt de overeenkomst op het moment dat de opdrachtgever akkoord is gegaan met de

spoedtoeslag.

7.3 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt aangevuld of gewijzigd, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering

daardoor worden beïnvloed. Opvallers Field Force zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.


Artikel 8 Einde overeenkomst en annulering

8.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur zoals opgenomen in de offerte.

8.2 Beide partijen hebben de mogelijkheid om de overeenkomst schriftelijk op te zeggen. Dit kan alleen tegen het einde van de

contractperiode of, wanneer de overeenkomst voor onbepaalde tijd is aangegaan, met een opzegtermijn van één maand.

8.3 Als opdrachtgever de overeenkomst opzegt, moet u de kosten vergoeden die hierdoor door Opvallers Field Force gemaakt worden,

waaronder maar niet beperkt tot, de kosten van de in te zetten werknemers.

8.4 Annulering dient te allen tijde schriftelijk te geschieden. De datum van ontvangst is bepalend voor de berekening van de

annuleringstermijn.

8.5 Bij annulering van de overeenkomst moet de opdrachtgever de kosten die hierdoor door Opvallers Field Force zijn of nog gemaakt

worden en de schade die Opvallers Field Force lijdt, tot een redelijk bedrag, vergoeden onverminderd het recht van Opvallers Field Force

om schadevergoeding te vorderen, indien en voor zover de schade het redelijk bedrag overtreft. Het redelijk bedrag wordt berekend op

basis van onderstaande staffel:


bij annulering op de aanvangsdatum van de opdracht of tijdens de opdracht: 100% van het offertebedrag;

bij annulering korter dan een week voor aanvangsdatum van de opdracht: 100% van het offertebedrag;

bij annulering langer dan één week doch korter dan twee weken voor aanvangsdatum van de opdracht: 75% van het offertebedrag;

bij annulering langer dan twee weken doch korter dan drie weken voor aanvangsdatum van de opdracht: 50% van het offertebedrag;

bij annulering langer dan drie weken doch korter dan zes weken voor aanvangsdatum van de opdracht: 10% van het offertebedrag.

8.6 Artikel 8.2 van deze voorwaarden laat onverlet de verplichting van de opdrachtgever om bij annulering alle door Opvallers Field Force

gemaakte kosten te vergoeden, zoals – maar niet uitsluitend – kosten voor ingekochte materialen waaronder promotiemateriaal.


Artikel 9 Medewerkers Field Force

9.1 De in te zetten medewerkers Field Force wordt/worden gekozen aan de hand van Opvallers Field Force bekende gegevens en

vaardigheden van de beschikbare medewerkers Field Force enerzijds en van de door de opdrachtgever aan Opvallers Field Force verstrekte

informatie over de op te dragen werkzaamheden anderzijds. Opvallers Field Force is geheel vrij in de keuze van de persoon of personen die

Opvallers Field Force B.V.

Fuutlaan 12 – 5613 AB Eindhoven – 040-7820010 IBAN: NL16ABNA0826017061 BTW: NL8590.48.548.B01

info@opvallers.nl – www.opvallers.nl BIC: ABNANL2A KVK 72255234

Opvallers Field Force de werkzaamheden laat uitvoeren. De uitvoering van de medewerkers Field Force geschiedt onder leiding en toezicht

van Opvallers Field Force.

9.2 Ter voorkoming van het maken van een ongeoorloofd onderscheid, in het bijzonder naar godsdienst, levensovertuiging, politieke

gezindheid, geslacht, ras of op welke grond dan ook, zullen niet-functie relevante eisen bij het verstrekken van de informatie over de op te

dragen werkzaamheden, door de opdrachtgever niet kunnen worden gesteld, noch zullen deze door Opvallers Field Force worden

gehonoreerd.

9.3 Opvallers Field Force ziet erop toe dat alle door haar ingezette medewerkers Field Force er verzorgd uitzien en voldoen aan de eisen die

redelijkerwijs mogen worden gesteld aan de medewerkers Field Force.

9.4 Opvallers Field Force is gerechtigd om zonder opgaaf van redenen een vervangende medewerker Field Force ter beschikking te stellen

voor de resterende duur van het project en/of het project door derden te laten uitvoeren. De medewerker Field Force die de

werkzaamheden zal uitvoeren dient door de opdrachtgever te worden bejegend als ‘eigen’ werknemer.


Artikel 10 Personeel

10.1 Het is de opdrachtgever niet toegestaan om tijdens de looptijd van de overeenkomst en binnen een jaar na beëindiging van de

overeenkomst, ongeacht om welke reden deze zal zijn beëindigd, met medewerkers van Opvallers Field Force een dienstverband aan te

gaan, dan wel de medewerkers op andere wijze direct of indirect werkzaamheden voor de opdrachtgever te laten uitvoeren. Hiervan kan

slechts worden afgeweken dan nadat Opvallers Field Force hiervoor schriftelijke toestemming heeft gegeven en de opdrachtgever een

redelijke vergoeding in de zin van een werving- en selectiefee ter hoogte van € 5.000,- exclusief BTW per medewerker aan Opvallers Field

Force heeft voldaan.

10.2 Voor iedere overtreding door de opdrachtgever van het in lid 1 van dit artikel gestelde verbeurt de opdrachtgever aan Opvallers Field

Force een direct opeisbare boete van € 5.000,- voor iedere overtreding en € 500,- voor iedere dag dat een overtreding voortduurt,

onverminderd het recht van Opvallers Field Force om de werkelijk geleden schade van de opdrachtgever te vorderen.


Artikel 11 Veiligheid medewerkers

11.1 De opdrachtgever is verplicht zorg te dragen voor de veiligheid van de medewerkers Field Force zodanig als redelijkerwijs in verband

met de aard en de strekking van de overeenkomst gevorderd kan worden.

11.2 Opdrachtgever is gehouden tot vergoeding van alle schade die de medewerkers Field Force in de uitoefening van de opdracht lijdt.

11.3 Indien ten gevolge van het niet nakomen door de opdrachtgever van de verplichting omschreven in lid 1 van dit artikel de

medewerkers Field Force in het kader van de uitoefening van de overeenkomst ernstig letsel heeft opgelopen, is de opdrachtgever

verplicht tot volledige schadevergoeding.

11.4 De opdrachtgever zal zich afdoende verzekeren tegen aansprakelijkheid op grond van het bepaalde in dit artikel. Op verzoek van

Opvallers Field Force verstrekt de opdrachtgever een bewijs van de verzekering.


Artikel 12 Opschorting en ontbinding

12.1 Opvallers Field Force is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet

(tijdig) nakomt.

12.2 Voorts is Opvallers Field Force bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien

aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden

gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de

overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

12.3 In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag

niet binnen 3 maanden is opgeheven – ten laste van de opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de

opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Opvallers Field Force vrij om de overeenkomst terstond en

met directe ingang te ontbinden dan wel de opdracht of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting van haar kant tot betaling

van enige schadevergoeding of schadeloosstelling.

12.4 Opvallers Field Force is bevoegd de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst op te schorten, indien:

a. na het sluiten van de overeenkomst Opvallers Field Force omstandigheden ter kennis is gekomen die goede grond geven te vrezen dat

de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond te vrezen bestaat dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk

of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;

b. de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de

overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

12.5 Indien de overeenkomst geheel of gedeeltelijk wordt ontbonden of opgeschort hoeft Opvallers Field Force geen schadevergoeding te

betalen en heeft Opvallers Field Force daarnaast het recht zelf schadevergoeding en/of betaling te vorderen. Als een van deze

omstandigheden zich voordoet, zijn de vorderingen van Opvallers Field Force op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Opvallers

Field Force de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en de overeenkomst.


Artikel 13 Aansprakelijkheid

13.1 Opvallers Field Force kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:

a. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals verder

omschreven in artikel 14 van deze algemene voorwaarden;

b. enige daad of nalatigheid van de opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de

opdrachtgever te werk zijn gesteld.

13.2 Opvallers Field Force is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Opvallers Field Force is uitgegaan van door de

opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Opvallers Field Force kenbaar

behoorde te zijn.

13.3 De opdrachtgever is aansprakelijk voor schade die Opvallers Field Force lijdt doordat de opdrachtgever dan wel door de

opdrachtgever ingeschakelde derden niet de verplichtingen nakomen die volgen uit de overeenkomst, deze algemene voorwaarden of de

wet.

13.4 Gebruik van de materialen van opdrachtgever door Opvallers Field Force is voor risico van opdrachtgever. Opvallers Field Force is niet

aansprakelijk voor schade aan de materialen van opdrachtgever, tenzij de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Opvallers of de

door haar ingeschakelde derden.

Opvallers Field Force B.V.

Fuutlaan 12 – 5613 AB Eindhoven – 040-7820010 IBAN: NL16ABNA0826017061 BTW: NL8590.48.548.B01

info@opvallers.nl – www.opvallers.nl BIC: ABNANL2A KVK 72255234

13.5 Opvallers Field Force draagt geen verantwoordelijkheid voor foto’s, folders en ander voorlichtingsmateriaal, voor zover onder

verantwoordelijkheid van derden uitgegeven.

13.6 Opvallers Field Force is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste

besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

13.7 Opvallers Field Force aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien de schade het gevolg is van het niet opvolgen van instructies van

Opvallers Field Force of diens werknemers, bijvoorbeeld wanneer tegen het advies van Opvallers Field Force in, de opdrachtgever eist dat

er toch bepaalde werkzaamheden doorgang moeten vinden.

13.9 Indien Opvallers Field Force aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Opvallers Field Force

beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Opvallers Field Force gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot

uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Opvallers Field Force beperkt tot de

hoogte van het bedrag van de opdracht, dat verband houdt met de geleverde diensten.

13.10 De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan

opzet of grove schuld van Opvallers Field Force of haar ondergeschikten.

13.11 Als opdrachtgever door een derde wordt aangesproken tot vergoeding van schade, dan kan opdrachtgever deze claim niet

doorleggen aan Opvallers Field Force.

13.12 Alle aanspraken jegens Opvallers Field Force vervallen wanneer opdrachtgever niet binnen één jaar na levering van diensten een

beroep doet op de tekortkoming.


Artikel 14 Overmacht

14.1 Als gebeurtenissen die in feite buiten de macht van Opvallers Field Force liggen, dan wel niet aan haar doen en/of laten kunnen

worden toegeschreven, worden in elk geval beschouwd: onwerkbaar weer als gevolg van welke weersomstandigheden dan ook;

belemmeringen door derden, die van overheden inbegrepen; belemmeringen in het vervoer; gehele of gedeeltelijke werkstakingen,

oproeren, oorlogen of oorlogsgevaren, verlies of beschadigingen van goederen bij het transporteren daarvan; branden, storingen en

ongevallen in het bedrijf van Opvallers Field Force; het verbranden van middelen van vervoer van Opvallers Field Force, het optreden van

storingen daaraan, het betrokken raken bij ongevallen daarvan; het opleggen van heffingen, of het nemen door de overheid va n andere

maatregelen, wijzigingen in feitelijke omstandigheden teweeg brengende. Van overmacht is tevens sprake indien door Opvallers Field

Force ingehuurde derden een beroep op overmacht kunnen doen.

14.2 Bij het zich voordoen van een gebeurtenis die buiten de macht van Opvallers Field Force ligt, zoals o.a. omschreven in lid 1 van dit

artikel, zal Opvallers Field Force niet gehouden kunnen worden tot het vergoeden van enige schade als een direct of een indirect gevolg

daarvan, maar zal zij tevens vooralsnog ontheven zijn van haar verplichting het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden. Het

zal van de omstandigheden van het geval afhangen of dat geheel, dan wel gedeeltelijk het geval zal zijn en zal blijven, dan wel of er slechts

sprake zal zijn van een opschorting van uitvoering. Bij een zich voordoende mogelijkheid om alsnog, en/of gewijzigd uit te voeren, zullen

zowel Opvallers Field Force als de opdrachtgever, eventueel onder aanpassing van de door de opdrachtgever te betalen bedragen,

gehouden zijn om die te benutten.

14.3 Voor zover Opvallers Field Force ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de

overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige

waarde toekomt, is Opvallers Field Force gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren.

De opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst is.


Artikel 15 Intellectuele eigendomsrechten

15.1 De in het kader van de opdracht en/of een offerte door Opvallers Field Force tot stand gebrachte dan wel ontwikkelde

werktekeningen, illustraties, concepten, ontwerpen, ontwerpschetsen, foto’s en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven

eigendom van Opvallers Field Force, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld. Opvallers Field Force

behoudt te allen tijde alle rechten op door haar gemaakte plannen, documenten, afbeeldingen, tekeningen, programmatuur en/of de

hierop betrekking hebbende informatie en “know-how”, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht.

15.2 Bij afzonderlijke/aanvullende onderlinge overeenkomsten kan worden bepaald dat de opdrachtgever een recht op openbaarmaking

en/of verveelvoudiging verwerft, doch steeds uitsluitend voor het doel, waarvoor de opdracht is gegeven en slechts voor het aantal malen

dat is overeengekomen dan wel noodzakelijkerwijze rechtstreeks uit de opdracht voortvloeit.

15.3 Opvallers Field Force is te allen tijde gerechtigd de tijdens de overeenkomst vervaardigde werken van haar naam te voorzien en

desgewenst voor eigen promotionele doeleinden te gebruiken.

15.4 Door het geven van een opdracht tot openbaarmaking of verveelvoudiging van door de Auteurswet of enige andere wettelijke

regeling op het gebied van intellectuele eigendom beschermde objecten, die door of namens de opdrachtgever zelf ter beschikking gesteld

zijn, verklaart de opdrachtgever dat geen inbreuk wordt gemaakt op wettelijke voorschriften en op beschermde rechten van derden en

vrijwaart hij Opvallers Field Force voor de aanspraken ter zake van derden c.q. voor de directe en indirecte gevolgen, zowel financiële als

andere, uit de openbaarmaking of verveelvoudiging voortvloeiende.

15.5 Het is de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opvallers Field Force voor intern of voor

extern gebruik de uitvoering van de werkzaamheden door Opvallers Field Force en de door haar ingeschakelde derden en/of medewerkers

Field Force op film, video, foto dan wel enige andere toekomstige beelddrager vast te leggen.


Artikel 16 Retentierecht

16.1 Opvallers Field Force is gerechtigd de afgifte van al hetgeen zij in verband met de overeenkomst onder zich heeft op te schorten,

totdat al haar vorderingen zijn voldaan, dan wel voor voldoening daarvan door of vanwege de opdrachtgever voldoende zekerheid is

gesteld.


Artikel 17 Overdracht

17.1 De opdrachtgever is niet gerechtigd de rechten en plichten voortvloeiend uit de overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan derden over

te dragen, behoudens met voorafgaande schriftelijke toestemming van Opvallers Field Force.

17.2 De overeenkomst en deze voorwaarden blijven van kracht in geval de onderneming van de opdrachtgever geheel of ten dele van

naam, rechtsvorm of eigenaar verandert. In voornoemd geval dient de opdrachtgever zulks Opvallers Field Force onverwijld schriftelijk

mede te delen.

Opvallers Field Force B.V.

Fuutlaan 12 – 5613 AB Eindhoven – 040-7820010 IBAN: NL16ABNA0826017061 BTW: NL8590.48.548.B01

info@opvallers.nl – www.opvallers.nl BIC: ABNANL2A KVK 72255234


Artikel 18 Meer partijen

18.1 Indien een overeenkomst wordt gesloten tussen Opvallers Field Force enerzijds en twee of meer partijen anderzijds, zijn deze partijen

ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst.


Artikel 19 Verplichtingen van de opdrachtgever

19.1 De opdrachtgever dient ervoor te zorgen, dat door anderen uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot de

werkzaamheden van Opvallers Field Force behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering van de werkzaamheden door

Opvallers Field Force daarvan geen vertraging ondervindt.

19.2 De opdrachtgever verzorgt voor zijn rekening en risico de kleding voor de medewerkers Field Force van Opvallers Field Force.

Opdrachtgever zorgt ervoor dat Opvallers Field Force uiterlijk op het moment van aanvang van de opdracht de beschikking heeft tot de

benodigde kleding.

19.2 De opdrachtgever vrijwaart Opvallers Field Force voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de

overeenkomst schade lijden en welke aan de opdrachtgever toerekenbaar is.


Artikel 20 Promotiemateriaal

20.1 Aflevering door de opdrachtgever van het promotiemateriaal dient te geschieden in duidelijk te onderscheiden eenheden c.q.

hoeveelheden waarvan de verpakking zodanig dient te zijn, dat zij voor ge-/verbruik geschikt is, een en ander ter beoordeling van Opvallers

Field Force.

20.2 Bij aflevering van het promotiemateriaal dient Opvallers Field Force een gespecificeerde opgave te ontvangen van de soort goederen

alsmede van de daarbij behorende maten en gewichten.

20.3 Opdrachtgever zorgt ervoor dat al het benodigde promotiemateriaal ten minste 10 werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden

door Opvallers Field Force geleverd is.

20.4 Voor opslag van het promotiemateriaal kan Opvallers Field Force kosten in rekening brengen.

20.5 Opslag en gebruik door Opvallers Field Force van de door opdrachtgever geleverde goederen geschiedt op risico van de

opdrachtgever.

20.6 Opvallers Field Force aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verschillen tussen aangeleverd-, opgegeven-, gebruikt- en terug geleverd

promotiemateriaal.

20.7 Opvallers Field Force is niet aansprakelijk voor schade aan het promotiemateriaal, tenzij de schade te wijten is aan opzet of grove

schuld van Opvallers Field Force of de door haar ingeschakelde derden. Indien de opdrachtgever de schade niet kan verhalen op een derde

die de schade heeft veroorzaakt, is de schade voor rekening van de opdrachtgever. De opdrachtgever kan dan zijn

verzekeringsmaatschappij aanspreken en dient het eventuele eigen risico zelf te dragen.

20.8 De opdrachtgever dient zorg te dragen voor een verzekering van het promotiemateriaal tegen alle mogelijke schadegevallen. Indien

het promotiemateriaal een auto is, dient de opdrachtgever de auto all risk te verzekeren.


Artikel 21 Klachten

21.1 Klachten betreffende een project en/of de werkzaamheden moeten binnen 2 maanden na beëindiging van het project en/of de

werkzaamheden schriftelijk aan Opvallers Field Force kenbaar gemaakt worden.

Artikel 22 Vertrouwelijke informatie en persoonsgegevens

22.1 Partijen zijn verplicht om alle vertrouwelijke informatie die zij over de onderneming van de andere partij ontvangen geheim te

houden. Dit geldt tevens voor ingeschakelde derden.

22.2 Informatie is vertrouwelijk als dit door één van de partijen als zodanig is aangeduid.

22.3 Wanneer Opvallers Field Force verwerkingsverantwoordelijke is in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming

(hierna: AVG), is Opvallers Field Force verantwoordelijk voor de bescherming van persoonsgegevens waarvan het gebruik door Opvallers

Field Force noodzakelijk is voor het correct opstellen en uitvoeren van de overeenkomst.

22.4 Opvallers Field Force verwerkt persoonsgegevens met de uiterste behoorlijkheid en zorgvuldigheid en overeenkomstig de AVG.

22.5 Opvallers Field Force gebruikt de persoonsgegevens slechts voor zover dit nodig is om u van dienst te kunnen zijn, dan wel om de

overeenkomst met u uit te voeren. De persoonsgegevens zullen niet langer bewaard worden dan wettelijk is toegestaan of noodzakelijk is

om verplichtingen uit de overeenkomst na te komen.

22.6 Opvallers Field Force treft technische en organisatorische maatregelen om een passend beveiligingsniveau met betrekking tot

persoonsgegevens te waarborgen, rekening houdend met de stand van de techniek en aard van de verwerking.

22.7 Wanneer een betrokkene een beroep wil doen op één van de rechten basis van de AVG, dan kan dit verzoek schriftelijk worden

ingediend via info@opvallersfieldforce.nl. Opvallers Field Force zal dit verzoek binnen de wettelijke termijnen in behandeling nemen.


Artikel 23 Wijziging van deze voorwaarden

23.1 Opvallers Field Force kan altijd, zonder dit vooraf mede te delen, de algemene voorwaarden wijzigen.

23.2 Opvallers Field Force kan wijzigingen van deze voorwaarden bekendmaken door dit op de website te plaatsen of op een andere

manier te communiceren. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds bestaande overeenkomsten.


Artikel 24 Toepasselijk recht en geschillen

24.1 Op alle rechtsverhoudingen tussen de opdrachtgever en Opvallers Field Force is Nederlands recht van toepassing.

24.2 Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de opdrachtgever en Opvallers Field Force worden voorgelegd aan de rechtbank

Oost-Brabant. De mogelijkheid om een geschil bij de rechter te starten, vervalt na één jaar nadat de aanleiding voor het geschil is ontstaan.


Eindhoven, april 2020

Eine Bachelor -These ist ein Papier, das am Ende eines Studiengänge geschrieben wurde. Es ist eine Abschlussanforderung für viele akademische Institutionen, insbesondere an selektiven Universitäten und einigen bachelorarbeit schreiben lassen Ehrungen.Es ist ein herausforderndes Projekt, das sorgfältige Planung und viel Arbeit erfordert. Deshalb haben viele Schüler damit zu kämpfen.

Homeworkforme ist ein hochwertiges College-Hausaufgaben-Schreibunternehmen, das erschwingliche Preise und schnelle Lieferoptionen bietet. Ihre Autoren sind gut qualifiziert und haben eine starke hausarbeit schreiben lassen preise Erfolgsbilanz bei der Herstellung von qualitativ hochwertigen Arbeiten.

Wenn es um die These eines Bachelor geht, müssen die Schüler oft enge Fristen einhalten. Dies kann schwierig sein, wenn sie auch Teilzeit arbeiten oder andere Prioritäten auf ihrem Teller haben.Deshalb wenden ghostwriter bachelorarbeit sich viele Studenten an die Dienste eines Ghostwriter. Ein guter Ghostwriter ist in der Lage, professionelle Unterstützung zu bieten, um sicherzustellen, dass die Bachelor -These eines Studenten pünktlich und nach den Standards der Universität abgeschlossen ist.

Ein Ghostwriter ist ein Schriftsteller, der im Namen seines Kunden schriftliche Inhalte bereitstellt. Dies kann Artikel, eBooks und Blog -Beiträge umfassen.Ein Ghostwriter ist eine hervorragende ghostwriter Ressource für Menschen, die schreiben möchten, aber keine Zeit oder Fähigkeiten haben. Sie können hochwertiges Schreiben für eine Vielzahl von Projekten und Themen bieten.

Ook opvallen?

Benieuwd hoe we jouw organisatie, product of merk kunnen versterken? Kom eens langs op ons unieke kantoor. We maken graag kennis met je!

Opvallers

Fuutlaan 12
5613 AB Eindhoven

Postbus

Antwoordnummer 11171
5600 VC Eindhoven