Algemene voorwaarden | Opvallers Field Force

Algemene Voorwaarden Opvallers Field Force B.V.

Artikel 1 Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is
aangegeven of uit de context anders blijkt:
a. Opvallers Field Force: de gebruiker van deze algemene voorwaarden; Opvallers Field Force Field Force B.V. is gevestigd en kantoor
houdende te Eindhoven aan de Fuutlaan 12;
b. opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon in opdracht van wie Opvallers Field Force werkzaamheden verricht dan wel met wie
Opvallers Field Force een overeenkomst aangaat;
c. medewerkers Field Force: de medewerker van Opvallers Field Force die werkzaamheden verricht of gaat verrichten in het kader van de
door de opdrachtgever aan Opvallers Field Force gegeven opdracht;
d. overeenkomst: de overeenkomst tussen Opvallers Field Force en de opdrachtgever;
e. werkzaamheden: onder meer en niet uitsluitend betreffende de dienstverlening van Opvallers Field Force, bestaande uit het verrichten
van verkoopondersteunende activiteiten, merchandising, demonstraties, promoties, etaleerwerkzaamheden, beschikbaarstelling van
goederen en verkoop in o.a. winkels, winkelcentra, de openbare ruimte, beurzen, congressen en evenementen met als doel het verbeteren
van de verkoop, verkrijgbaarheid, presentatie en promotie van goederen en diensten;

Artikel 2 Algemeen
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en de daaruit volgende handelingen tussen
Opvallers Field Force en de opdrachtgever.
2.2 Deze voorwaarden zijn ook van toepassing als Opvallers Field Force producten/diensten van derden koop/afneemt en aan de
opdrachtgever levert.
2.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn
overeengekomen.
2.4 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.5 Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige
bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Opvallers Field Force en de opdrachtgever zullen dan in overleg
treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor
zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
2.6 Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de
overeenkomst, tenzij de opdrachtgever na het sluiten van de overeenkomst de gelding van een herziene versie van de algemene
voorwaarden heeft aanvaard.
2.7 De bepalingen uit de overeenkomst gaan voor als deze strijdig zijn met de bepalingen uit deze algemene voorwaarden.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes
3.1 Alle aanbiedingen en offertes van Opvallers Field Force zijn steeds vrijblijvend en zijn 1 maand geldig na aanbieding, tenzij anders is
aangegeven. De aanbieding is gebaseerd op de door de opdrachtgever verstrekte informatie. Als blijkt dat deze informatie onjuist is, mag
Opvallers Field Force de aanbieding aanpassen en komen de kosten voor rekening van de opdrachtgever.
3.2 Een overeenkomt komt tot stand door een tijdige schriftelijke aanvaarding of een aanvaarding per e-mail door de opdrachtgever van de
door Opvallers Field Force uitgebrachte aanbieding/offerte, dan wel door een schriftelijke bevestiging door Opvallers Field Force van een
aan Opvallers Field Force door de opdrachtgever verstrekte (mondelinge) opdracht, waarop niet binnen 2 werkdagen schriftelijk wordt
gereageerd door de opdrachtgever. De overeenkomst komt ook tot stand doordat feitelijk wordt begonnen met de werkzaamheden door
Opvallers Field Force.
3.4 In de aanbieding/offerte wordt gewoonlijk onder meer aangegeven:
a. de plaats van de werkzaamheden;
b. een omschrijving van de werkzaamheden;
c. het tijdstip van aanvang van de werkzaamheden;
d. de termijn waarbinnen de werkzaamheden zullen worden verricht;
e. de prijs van de in de aanbieding omschreven werkzaamheden, de omzetbelasting daarin niet begrepen. Opvallers Field Force vermeldt in
de aanbieding afzonderlijk het bedrag van de verschuldigde omzetbelasting;
f. of tussentijds wordt gefactureerd alsmede of een aanbetaling dient te worden gedaan;
g. de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op de offerte en op de daaruit voortvloeiende overeenkomst.
3.5 De in de aanbieding vermelde (leverings-) termijnen zijn bij benadering en geen fatale termijnen.
3.6 Opvallers Field Force is niet gebonden aan aanbiedingen, offertes en overige publicaties waarin kennelijke verschrijvingen of telfouten
voorkomen.
3.7 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.
3.8 Het is niet toegestaan om kopieën te maken van een door Opvallers Field Force opgestelde offerte en de daarbij behorende
bescheiden.
3.9 Al datgene dat in het kader van een offerte of een presentatie door Opvallers Field Force wordt verstrekt blijft haar onvervreemdbaar
eigendom en dient op een eerste verzoek van Opvallers Field Force onverwijld door de opdrachtgever te worden geretourneerd.
3.10 Als een wijziging van de overeenkomst leidt tot hogere kosten, mag Opvallers Field Force dit doorberekenen aan opdrachtgever.

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst
4.1 Opvallers Field Force zal zich inspannen om de overeenkomst op een zorgvuldige wijze uit te voeren, in overeenstemming met de eisen
van goed vakmanschap. Opvallers Field Force garandeert niet dat met haar werkzaamheden het beoogde resultaat zal worden bereikt. De
verbintenis betreft een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting.
4.2 Opvallers Field Force bepaalt de wijze waarop en door welke personen de overeenkomst wordt uitgevoerd. Opvallers Field Force heeft
daarbij het recht bij de uitvoering van de overeenkomst, zonder kennisgeving aan de opdrachtgever derden in te schakelen, goederen van
derden te betrekken, diensten van derden af te nemen en de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten verrichten en de
hieraan verbonden kosten aan de opdrachtgever door te berekenen. Artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
Opvallers Field Force B.V.
Fuutlaan 12 – 5613 AB Eindhoven – 040-7820010 IBAN: NL16ABNA0826017061 BTW: NL8590.48.548.B01
info@opvallers.nl – www.opvallers.nl BIC: ABNANL2A KVK 72255234

Artikel 5 Tarieven
5.1 De prijs ofwel begroting zoals vermeld in de offerte wordt steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van de aanbieding c.q. de
opdracht geldende tarieven. Indien zich tussen het tijdstip van de aanbieding en het moment van het uitvoeren van de overeenkomst,
prijsverhogingen mochten voordoen dan wel grote veranderingen in de voorwaarden mochten voordoen, bijvoorbeeld ten gevolge van
verhogingen van rechten en/of accijnzen, loonkosten etc., behoudt Opvallers Field Force zich het recht voor deze verhogingen en/of
veranderingen aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
5.2 Alle prijsnoteringen zijn exclusief btw, welke afzonderlijk in rekening zal worden gebracht.
5.3 Wanneer de opdrachtgever nog niet aan alle (betalings)verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan, mag Opvallers Field Force
haar verplichtingen uitstellen totdat aan alle (betalings)verplichtingen is voldaan.
5.4 Voor elk project worden minimaal 4 aaneengesloten uren per medewerker Field Force in de projectprijs (door)berekend.
5.5 Bij arbeidsongeschiktheid van een werknemer van Opvallers Field Force gedurende de opdracht, heeft opdrachtgever een eigen risico
van vier weken waarin de opdrachtgever het uurtarief van deze werknemer verschuldigd is.

Artikel 6 Betaling
6.1 Betaling van iedere factuur van Opvallers Field Force dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum op een door Opvallers
Field Force aan te wijzen bankrekening. Betaling dient steeds plaats te vinden zonder korting of verrekening door de opdrachtgever.
6.2 Betaling van meerwerk geschiedt zodra dit aan opdrachtgever in rekening is gebracht en op dezelfde wijze als andere facturen.
6.3 Klachten over door Opvallers Field Force uitgebrachte facturen dienen binnen 8 dagen na de factuurdatum schriftelijk bij Opvallers
Field Force te zijn ingediend.
6.4 Opvallers Field Force heeft het recht een aanbetaling van 100% van het offertebedrag voor de aanvang van de werkzaamheden aan de
opdrachtgever in rekening te brengen. De aanbetaling dient voor aanvang van de werkzaamheden op de door Opvallers Field Force
aangegeven bankrekening te zijn voldaan. Indien de opdrachtgever de aanbetaling niet tijdig heeft voldaan, schort dit automatisch de
verplichting(en) van Opvallers Field Force op.
6.5 Opvallers Field Force heeft het recht gedurende een opdracht tussentijds te declareren.
6.6 Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen, dan is de opdrachtgever van rechtswege in
verzuim. De opdrachtgever is dan wettelijke handelsrente verschuldigd. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf
het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige factuurbedrag. Ook moet de
opdrachtgever dan alle (buiten)gerechtelijke incassokosten van Opvallers Field Force betalen. Deze kosten bedragen in ieder geval 15% van
de hoofdsom met een minimum van €150,00.
6.7 Iedere betaling van de opdrachtgever strekt primair ter voldoening van de door de opdrachtgever verschuldigde buitengerechtelijke
incassokosten en de gerechtelijke kosten en wordt daarna in mindering gebracht op de door de opdrachtgever verschuldigde rente en
daarna op de oudste openstaande vordering(en), ongeacht een anders luidende aanwijzing van de opdrachtgever.

Artikel 7 Meerwerkzaamheden en/of wijziging van de overeenkomst
7.1 Aanvullingen en wijzigingen in de overeenkomst komen eerst tot stand na de uitdrukkelijke schriftelijke instemming van Opvallers Field
Force. Meerwerkzaamheden te verrichten op verzoek van de opdrachtgever en welke geen deel van de overeenkomst uitmaken, zullen
door Opvallers Field Force afzonderlijk aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht. Opvallers Field Force maakt een aanvang met
de meerwerkzaamheden op het moment dat de opdrachtgever schriftelijk akkoord is gegaan met de extra kosten die daarmee gepaard
gaan.
7.2 Opvallers Field Force heeft de mogelijkheid een spoedtoeslag in rekening te brengen bij een wijziging (in data, tijden of aantallen
medewerkers Field Force) van de overeenkomst door de opdrachtgever of indien door de opdrachtgever een nieuwe opdracht wordt
verleend, welke 48 uur of minder voor de aanvangsdatum wordt gedaan of moet worden uitgevoerd. De spoedtoeslag bedraagt 25% van
het offertebedrag. Opvallers Field Force wijzigt de overeenkomst op het moment dat de opdrachtgever akkoord is gegaan met de
spoedtoeslag.
7.3 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt aangevuld of gewijzigd, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering
daardoor worden beïnvloed. Opvallers Field Force zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

Artikel 8 Einde overeenkomst en annulering
8.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur zoals opgenomen in de offerte.
8.2 Beide partijen hebben de mogelijkheid om de overeenkomst schriftelijk op te zeggen. Dit kan alleen tegen het einde van de
contractperiode of, wanneer de overeenkomst voor onbepaalde tijd is aangegaan, met een opzegtermijn van één maand.
8.3 Als opdrachtgever de overeenkomst opzegt, moet u de kosten vergoeden die hierdoor door Opvallers Field Force gemaakt worden,
waaronder maar niet beperkt tot, de kosten van de in te zetten werknemers.
8.4 Annulering dient te allen tijde schriftelijk te geschieden. De datum van ontvangst is bepalend voor de berekening van de
annuleringstermijn.
8.5 Bij annulering van de overeenkomst moet de opdrachtgever de kosten die hierdoor door Opvallers Field Force zijn of nog gemaakt
worden en de schade die Opvallers Field Force lijdt, tot een redelijk bedrag, vergoeden onverminderd het recht van Opvallers Field Force
om schadevergoeding te vorderen, indien en voor zover de schade het redelijk bedrag overtreft. Het redelijk bedrag wordt berekend op
basis van onderstaande staffel:

  • bij annulering op de aanvangsdatum van de opdracht of tijdens de opdracht: 100% van het offertebedrag;
  • bij annulering korter dan een week voor aanvangsdatum van de opdracht: 100% van het offertebedrag;
  • bij annulering langer dan één week doch korter dan twee weken voor aanvangsdatum van de opdracht: 75% van het offertebedrag;
  • bij annulering langer dan twee weken doch korter dan drie weken voor aanvangsdatum van de opdracht: 50% van het offertebedrag;
  • bij annulering langer dan drie weken doch korter dan zes weken voor aanvangsdatum van de opdracht: 10% van het offertebedrag.
    8.6 Artikel 8.2 van deze voorwaarden laat onverlet de verplichting van de opdrachtgever om bij annulering alle door Opvallers Field Force
    gemaakte kosten te vergoeden, zoals – maar niet uitsluitend – kosten voor ingekochte materialen waaronder promotiemateriaal.

Artikel 9 Medewerkers Field Force
9.1 De in te zetten medewerkers Field Force wordt/worden gekozen aan de hand van Opvallers Field Force bekende gegevens en
vaardigheden van de beschikbare medewerkers Field Force enerzijds en van de door de opdrachtgever aan Opvallers Field Force verstrekte
informatie over de op te dragen werkzaamheden anderzijds. Opvallers Field Force is geheel vrij in de keuze van de persoon of personen die
Opvallers Field Force B.V.
Fuutlaan 12 – 5613 AB Eindhoven – 040-7820010 IBAN: NL16ABNA0826017061 BTW: NL8590.48.548.B01
info@opvallers.nl – www.opvallers.nl BIC: ABNANL2A KVK 72255234
Opvallers Field Force de werkzaamheden laat uitvoeren. De uitvoering van de medewerkers Field Force geschiedt onder leiding en toezicht
van Opvallers Field Force.
9.2 Ter voorkoming van het maken van een ongeoorloofd onderscheid, in het bijzonder naar godsdienst, levensovertuiging, politieke
gezindheid, geslacht, ras of op welke grond dan ook, zullen niet-functie relevante eisen bij het verstrekken van de informatie over de op te
dragen werkzaamheden, door de opdrachtgever niet kunnen worden gesteld, noch zullen deze door Opvallers Field Force worden
gehonoreerd.
9.3 Opvallers Field Force ziet erop toe dat alle door haar ingezette medewerkers Field Force er verzorgd uitzien en voldoen aan de eisen die
redelijkerwijs mogen worden gesteld aan de medewerkers Field Force.
9.4 Opvallers Field Force is gerechtigd om zonder opgaaf van redenen een vervangende medewerker Field Force ter beschikking te stellen
voor de resterende duur van het project en/of het project door derden te laten uitvoeren. De medewerker Field Force die de
werkzaamheden zal uitvoeren dient door de opdrachtgever te worden bejegend als ‘eigen’ werknemer.

Artikel 10 Personeel
10.1 Het is de opdrachtgever niet toegestaan om tijdens de looptijd van de overeenkomst en binnen een jaar na beëindiging van de
overeenkomst, ongeacht om welke reden deze zal zijn beëindigd, met medewerkers van Opvallers Field Force een dienstverband aan te
gaan, dan wel de medewerkers op andere wijze direct of indirect werkzaamheden voor de opdrachtgever te laten uitvoeren. Hiervan kan
slechts worden afgeweken dan nadat Opvallers Field Force hiervoor schriftelijke toestemming heeft gegeven en de opdrachtgever een
redelijke vergoeding in de zin van een werving- en selectiefee ter hoogte van € 5.000,- exclusief BTW per medewerker aan Opvallers Field
Force heeft voldaan.
10.2 Voor iedere overtreding door de opdrachtgever van het in lid 1 van dit artikel gestelde verbeurt de opdrachtgever aan Opvallers Field
Force een direct opeisbare boete van € 5.000,- voor iedere overtreding en € 500,- voor iedere dag dat een overtreding voortduurt,
onverminderd het recht van Opvallers Field Force om de werkelijk geleden schade van de opdrachtgever te vorderen.

Artikel 11 Veiligheid medewerkers
11.1 De opdrachtgever is verplicht zorg te dragen voor de veiligheid van de medewerkers Field Force zodanig als redelijkerwijs in verband
met de aard en de strekking van de overeenkomst gevorderd kan worden.
11.2 Opdrachtgever is gehouden tot vergoeding van alle schade die de medewerkers Field Force in de uitoefening van de opdracht lijdt.
11.3 Indien ten gevolge van het niet nakomen door de opdrachtgever van de verplichting omschreven in lid 1 van dit artikel de
medewerkers Field Force in het kader van de uitoefening van de overeenkomst ernstig letsel heeft opgelopen, is de opdrachtgever
verplicht tot volledige schadevergoeding.
11.4 De opdrachtgever zal zich afdoende verzekeren tegen aansprakelijkheid op grond van het bepaalde in dit artikel. Op verzoek van
Opvallers Field Force verstrekt de opdrachtgever een bewijs van de verzekering.

Artikel 12 Opschorting en ontbinding
12.1 Opvallers Field Force is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet
(tijdig) nakomt.
12.2 Voorts is Opvallers Field Force bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien
aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden
gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de
overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
12.3 In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag
niet binnen 3 maanden is opgeheven – ten laste van de opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de
opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Opvallers Field Force vrij om de overeenkomst terstond en
met directe ingang te ontbinden dan wel de opdracht of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting van haar kant tot betaling
van enige schadevergoeding of schadeloosstelling.
12.4 Opvallers Field Force is bevoegd de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst op te schorten, indien:
a. na het sluiten van de overeenkomst Opvallers Field Force omstandigheden ter kennis is gekomen die goede grond geven te vrezen dat
de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond te vrezen bestaat dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk
of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;
b. de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de
overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
12.5 Indien de overeenkomst geheel of gedeeltelijk wordt ontbonden of opgeschort hoeft Opvallers Field Force geen schadevergoeding te
betalen en heeft Opvallers Field Force daarnaast het recht zelf schadevergoeding en/of betaling te vorderen. Als een van deze
omstandigheden zich voordoet, zijn de vorderingen van Opvallers Field Force op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Opvallers
Field Force de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en de overeenkomst.

Artikel 13 Aansprakelijkheid
13.1 Opvallers Field Force kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:
a. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals verder
omschreven in artikel 14 van deze algemene voorwaarden;
b. enige daad of nalatigheid van de opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de
opdrachtgever te werk zijn gesteld.
13.2 Opvallers Field Force is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Opvallers Field Force is uitgegaan van door de
opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Opvallers Field Force kenbaar
behoorde te zijn.
13.3 De opdrachtgever is aansprakelijk voor schade die Opvallers Field Force lijdt doordat de opdrachtgever dan wel door de
opdrachtgever ingeschakelde derden niet de verplichtingen nakomen die volgen uit de overeenkomst, deze algemene voorwaarden of de
wet.
13.4 Gebruik van de materialen van opdrachtgever door Opvallers Field Force is voor risico van opdrachtgever. Opvallers Field Force is niet
aansprakelijk voor schade aan de materialen van opdrachtgever, tenzij de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Opvallers of de
door haar ingeschakelde derden.
Opvallers Field Force B.V.
Fuutlaan 12 – 5613 AB Eindhoven – 040-7820010 IBAN: NL16ABNA0826017061 BTW: NL8590.48.548.B01
info@opvallers.nl – www.opvallers.nl BIC: ABNANL2A KVK 72255234
13.5 Opvallers Field Force draagt geen verantwoordelijkheid voor foto’s, folders en ander voorlichtingsmateriaal, voor zover onder
verantwoordelijkheid van derden uitgegeven.
13.6 Opvallers Field Force is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste
besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
13.7 Opvallers Field Force aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien de schade het gevolg is van het niet opvolgen van instructies van
Opvallers Field Force of diens werknemers, bijvoorbeeld wanneer tegen het advies van Opvallers Field Force in, de opdrachtgever eist dat
er toch bepaalde werkzaamheden doorgang moeten vinden.
13.9 Indien Opvallers Field Force aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Opvallers Field Force
beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Opvallers Field Force gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot
uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Opvallers Field Force beperkt tot de
hoogte van het bedrag van de opdracht, dat verband houdt met de geleverde diensten.
13.10 De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan
opzet of grove schuld van Opvallers Field Force of haar ondergeschikten.
13.11 Als opdrachtgever door een derde wordt aangesproken tot vergoeding van schade, dan kan opdrachtgever deze claim niet
doorleggen aan Opvallers Field Force.
13.12 Alle aanspraken jegens Opvallers Field Force vervallen wanneer opdrachtgever niet binnen één jaar na levering van diensten een
beroep doet op de tekortkoming.

Artikel 14 Overmacht
14.1 Als gebeurtenissen die in feite buiten de macht van Opvallers Field Force liggen, dan wel niet aan haar doen en/of laten kunnen
worden toegeschreven, worden in elk geval beschouwd: onwerkbaar weer als gevolg van welke weersomstandigheden dan ook;
belemmeringen door derden, die van overheden inbegrepen; belemmeringen in het vervoer; gehele of gedeeltelijke werkstakingen,
oproeren, oorlogen of oorlogsgevaren, verlies of beschadigingen van goederen bij het transporteren daarvan; branden, storingen en
ongevallen in het bedrijf van Opvallers Field Force; het verbranden van middelen van vervoer van Opvallers Field Force, het optreden van
storingen daaraan, het betrokken raken bij ongevallen daarvan; het opleggen van heffingen, of het nemen door de overheid va n andere
maatregelen, wijzigingen in feitelijke omstandigheden teweeg brengende. Van overmacht is tevens sprake indien door Opvallers Field
Force ingehuurde derden een beroep op overmacht kunnen doen.
14.2 Bij het zich voordoen van een gebeurtenis die buiten de macht van Opvallers Field Force ligt, zoals o.a. omschreven in lid 1 van dit
artikel, zal Opvallers Field Force niet gehouden kunnen worden tot het vergoeden van enige schade als een direct of een indirect gevolg
daarvan, maar zal zij tevens vooralsnog ontheven zijn van haar verplichting het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden. Het
zal van de omstandigheden van het geval afhangen of dat geheel, dan wel gedeeltelijk het geval zal zijn en zal blijven, dan wel of er slechts
sprake zal zijn van een opschorting van uitvoering. Bij een zich voordoende mogelijkheid om alsnog, en/of gewijzigd uit te voeren, zullen
zowel Opvallers Field Force als de opdrachtgever, eventueel onder aanpassing van de door de opdrachtgever te betalen bedragen,
gehouden zijn om die te benutten.
14.3 Voor zover Opvallers Field Force ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de
overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige
waarde toekomt, is Opvallers Field Force gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren.
De opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst is.

Artikel 15 Intellectuele eigendomsrechten
15.1 De in het kader van de opdracht en/of een offerte door Opvallers Field Force tot stand gebrachte dan wel ontwikkelde
werktekeningen, illustraties, concepten, ontwerpen, ontwerpschetsen, foto’s en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven
eigendom van Opvallers Field Force, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld. Opvallers Field Force
behoudt te allen tijde alle rechten op door haar gemaakte plannen, documenten, afbeeldingen, tekeningen, programmatuur en/of de
hierop betrekking hebbende informatie en “know-how”, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht.
15.2 Bij afzonderlijke/aanvullende onderlinge overeenkomsten kan worden bepaald dat de opdrachtgever een recht op openbaarmaking
en/of verveelvoudiging verwerft, doch steeds uitsluitend voor het doel, waarvoor de opdracht is gegeven en slechts voor het aantal malen
dat is overeengekomen dan wel noodzakelijkerwijze rechtstreeks uit de opdracht voortvloeit.
15.3 Opvallers Field Force is te allen tijde gerechtigd de tijdens de overeenkomst vervaardigde werken van haar naam te voorzien en
desgewenst voor eigen promotionele doeleinden te gebruiken.
15.4 Door het geven van een opdracht tot openbaarmaking of verveelvoudiging van door de Auteurswet of enige andere wettelijke
regeling op het gebied van intellectuele eigendom beschermde objecten, die door of namens de opdrachtgever zelf ter beschikking gesteld
zijn, verklaart de opdrachtgever dat geen inbreuk wordt gemaakt op wettelijke voorschriften en op beschermde rechten van derden en
vrijwaart hij Opvallers Field Force voor de aanspraken ter zake van derden c.q. voor de directe en indirecte gevolgen, zowel financiële als
andere, uit de openbaarmaking of verveelvoudiging voortvloeiende.
15.5 Het is de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opvallers Field Force voor intern of voor
extern gebruik de uitvoering van de werkzaamheden door Opvallers Field Force en de door haar ingeschakelde derden en/of medewerkers
Field Force op film, video, foto dan wel enige andere toekomstige beelddrager vast te leggen.

Artikel 16 Retentierecht
16.1 Opvallers Field Force is gerechtigd de afgifte van al hetgeen zij in verband met de overeenkomst onder zich heeft op te schorten,
totdat al haar vorderingen zijn voldaan, dan wel voor voldoening daarvan door of vanwege de opdrachtgever voldoende zekerheid is
gesteld.

Artikel 17 Overdracht
17.1 De opdrachtgever is niet gerechtigd de rechten en plichten voortvloeiend uit de overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan derden over
te dragen, behoudens met voorafgaande schriftelijke toestemming van Opvallers Field Force.
17.2 De overeenkomst en deze voorwaarden blijven van kracht in geval de onderneming van de opdrachtgever geheel of ten dele van
naam, rechtsvorm of eigenaar verandert. In voornoemd geval dient de opdrachtgever zulks Opvallers Field Force onverwijld schriftelijk
mede te delen.
Opvallers Field Force B.V.
Fuutlaan 12 – 5613 AB Eindhoven – 040-7820010 IBAN: NL16ABNA0826017061 BTW: NL8590.48.548.B01
info@opvallers.nl – www.opvallers.nl BIC: ABNANL2A KVK 72255234

Artikel 18 Meer partijen
18.1 Indien een overeenkomst wordt gesloten tussen Opvallers Field Force enerzijds en twee of meer partijen anderzijds, zijn deze partijen
ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst.

Artikel 19 Verplichtingen van de opdrachtgever
19.1 De opdrachtgever dient ervoor te zorgen, dat door anderen uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot de
werkzaamheden van Opvallers Field Force behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering van de werkzaamheden door
Opvallers Field Force daarvan geen vertraging ondervindt.
19.2 De opdrachtgever verzorgt voor zijn rekening en risico de kleding voor de medewerkers Field Force van Opvallers Field Force.
Opdrachtgever zorgt ervoor dat Opvallers Field Force uiterlijk op het moment van aanvang van de opdracht de beschikking heeft tot de
benodigde kleding.
19.2 De opdrachtgever vrijwaart Opvallers Field Force voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de
overeenkomst schade lijden en welke aan de opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 20 Promotiemateriaal
20.1 Aflevering door de opdrachtgever van het promotiemateriaal dient te geschieden in duidelijk te onderscheiden eenheden c.q.
hoeveelheden waarvan de verpakking zodanig dient te zijn, dat zij voor ge-/verbruik geschikt is, een en ander ter beoordeling van Opvallers
Field Force.
20.2 Bij aflevering van het promotiemateriaal dient Opvallers Field Force een gespecificeerde opgave te ontvangen van de soort goederen
alsmede van de daarbij behorende maten en gewichten.
20.3 Opdrachtgever zorgt ervoor dat al het benodigde promotiemateriaal ten minste 10 werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden
door Opvallers Field Force geleverd is.
20.4 Voor opslag van het promotiemateriaal kan Opvallers Field Force kosten in rekening brengen.
20.5 Opslag en gebruik door Opvallers Field Force van de door opdrachtgever geleverde goederen geschiedt op risico van de
opdrachtgever.
20.6 Opvallers Field Force aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verschillen tussen aangeleverd-, opgegeven-, gebruikt- en terug geleverd
promotiemateriaal.
20.7 Opvallers Field Force is niet aansprakelijk voor schade aan het promotiemateriaal, tenzij de schade te wijten is aan opzet of grove
schuld van Opvallers Field Force of de door haar ingeschakelde derden. Indien de opdrachtgever de schade niet kan verhalen op een derde
die de schade heeft veroorzaakt, is de schade voor rekening van de opdrachtgever. De opdrachtgever kan dan zijn
verzekeringsmaatschappij aanspreken en dient het eventuele eigen risico zelf te dragen.
20.8 De opdrachtgever dient zorg te dragen voor een verzekering van het promotiemateriaal tegen alle mogelijke schadegevallen. Indien
het promotiemateriaal een auto is, dient de opdrachtgever de auto all risk te verzekeren.

Artikel 21 Klachten
21.1 Klachten betreffende een project en/of de werkzaamheden moeten binnen 2 maanden na beëindiging van het project en/of de
werkzaamheden schriftelijk aan Opvallers Field Force kenbaar gemaakt worden.
Artikel 22 Vertrouwelijke informatie en persoonsgegevens
22.1 Partijen zijn verplicht om alle vertrouwelijke informatie die zij over de onderneming van de andere partij ontvangen geheim te
houden. Dit geldt tevens voor ingeschakelde derden.
22.2 Informatie is vertrouwelijk als dit door één van de partijen als zodanig is aangeduid.
22.3 Wanneer Opvallers Field Force verwerkingsverantwoordelijke is in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming
(hierna: AVG), is Opvallers Field Force verantwoordelijk voor de bescherming van persoonsgegevens waarvan het gebruik door Opvallers
Field Force noodzakelijk is voor het correct opstellen en uitvoeren van de overeenkomst.
22.4 Opvallers Field Force verwerkt persoonsgegevens met de uiterste behoorlijkheid en zorgvuldigheid en overeenkomstig de AVG.
22.5 Opvallers Field Force gebruikt de persoonsgegevens slechts voor zover dit nodig is om u van dienst te kunnen zijn, dan wel om de
overeenkomst met u uit te voeren. De persoonsgegevens zullen niet langer bewaard worden dan wettelijk is toegestaan of noodzakelijk is
om verplichtingen uit de overeenkomst na te komen.
22.6 Opvallers Field Force treft technische en organisatorische maatregelen om een passend beveiligingsniveau met betrekking tot
persoonsgegevens te waarborgen, rekening houdend met de stand van de techniek en aard van de verwerking.
22.7 Wanneer een betrokkene een beroep wil doen op één van de rechten basis van de AVG, dan kan dit verzoek schriftelijk worden
ingediend via info@opvallersfieldforce.nl. Opvallers Field Force zal dit verzoek binnen de wettelijke termijnen in behandeling nemen.

Artikel 23 Wijziging van deze voorwaarden
23.1 Opvallers Field Force kan altijd, zonder dit vooraf mede te delen, de algemene voorwaarden wijzigen.
23.2 Opvallers Field Force kan wijzigingen van deze voorwaarden bekendmaken door dit op de website te plaatsen of op een andere
manier te communiceren. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds bestaande overeenkomsten.

Artikel 24 Toepasselijk recht en geschillen
24.1 Op alle rechtsverhoudingen tussen de opdrachtgever en Opvallers Field Force is Nederlands recht van toepassing.
24.2 Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de opdrachtgever en Opvallers Field Force worden voorgelegd aan de rechtbank
Oost-Brabant. De mogelijkheid om een geschil bij de rechter te starten, vervalt na één jaar nadat de aanleiding voor het geschil is ontstaan.

Eindhoven, april 2020