Algemene voorwaarden | Opvallers

Algemene Voorwaarden Opvallers B.V.

Artikel 1 Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is
aangegeven of uit de context anders blijkt:
a. Opvallers: de gebruiker van deze algemene voorwaarden; Opvallers B.V. gevestigd en kantoor houdende te Eindhoven aan de Fuutlaan
12;
b. opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon in opdracht van wie Opvallers werkzaamheden verricht dan wel met wie Opvallers een
overeenkomst aangaat;
c. promotiemedewerker: de medewerker van Opvallers die werkzaamheden verricht of gaat verrichten in het kader van de door de
opdrachtgever aan Opvallers gegeven opdracht;
d. overeenkomst: de overeenkomst tussen Opvallers en de opdrachtgever;
e. werkzaamheden: onder meer en niet uitsluitend betreffende de dienstverlening van Opvallers, bestaande uit het verrichten van
verkoopondersteunende activiteiten, merchandising, demonstraties, promoties, etaleerwerkzaamheden, beschikbaarstelling van goederen
en verkoop in o.a. winkels, winkelcentra, de openbare ruimte, beurzen, congressen en evenementen met als doel het verbeteren van de
verkoop, verkrijgbaarheid, presentatie en promotie van goederen en diensten;
f. promotiemateriaal: door de opdrachtgever aan Opvallers ter beschikking gestelde promotiemateriaal, zoals, maar zeker niet beperkt tot,
reclameborden, auto’s, monsters, folders en kleding.

Artikel 2 Algemeen
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en de daaruit volgende handelingen tussen
Opvallers en de opdrachtgever.
2.2 Deze voorwaarden zijn ook van toepassing als Opvallers producten/diensten van derden koop/afneemt en aan de opdrachtgever
levert.
2.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn
overeengekomen.
2.4 De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.5 Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige
bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Opvallers en de opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde
nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het
doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
2.6 Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de
overeenkomst, tenzij de opdrachtgever na het sluiten van de overeenkomst de gelding van een herziene versie van de algemene
voorwaarden heeft aanvaard.
2.7 De bepalingen uit de overeenkomst gaan voor als deze strijdig zijn met de bepalingen uit deze algemene voorwaarden.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes
3.1 Alle aanbiedingen en offertes van Opvallers zijn steeds vrijblijvend en zijn 1 maand geldig, tenzij anders is aangegeven. De aanbieding is
gebaseerd op de door de opdrachtgever verstrekte informatie. Als blijkt dat deze informatie onjuist is, mag Opvallers de aanbieding
aanpassen en komen de kosten voor rekening van de opdrachtgever,
3.2 Een overeenkomt komt tot stand door een tijdige schriftelijke aanvaarding door de opdrachtgever van de door Opvallers uitgebrachte
aanbieding/offerte, dan wel door een schriftelijke bevestiging door Opvallers van een aan Opvallers door de opdrachtgever verstrekte
(mondelinge) opdracht, waarop niet binnen 2 werkdagen schriftelijk wordt gereageerd door de opdrachtgever. De overeenkomst komt ook
tot stand doordat feitelijk wordt begonnen met de werkzaamheden door Opvallers.
3.3 De opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan de schetsfase van het project. De concepten, afbeeldingen en tekeningen, die bij de
offertes en presentaties gevoegd, getoond of medegedeeld zijn, geven slechts een algemene voorstelling van de diensten van Opvallers.
3.4 In de aanbieding/offerte wordt gewoonlijk onder meer aangegeven:
a. de plaats van de werkzaamheden;
b. een omschrijving van de werkzaamheden;
c. het tijdstip van aanvang van de werkzaamheden;
d. de termijn waarbinnen de werkzaamheden zullen worden verricht;
e. de prijs van de in de aanbieding omschreven werkzaamheden, de omzetbelasting daarin niet begrepen. Opvallers vermeldt in de
aanbieding afzonderlijk het bedrag van de verschuldigde omzetbelasting;
f. of tussentijds wordt gefactureerd alsmede of een aanbetaling dient te worden gedaan;
g. de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op de offerte en op de daaruit voortvloeiende overeenkomst.
3.5 Opvallers is niet gebonden aan aanbiedingen, offertes en overige publicaties waarin kennelijke verschrijvingen of telfouten voorkomen.
3.6 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.
3.7 Het is niet toegestaan om kopieën te maken van een door Opvallers opgestelde offerte en de daarbij behorende bescheiden.
3.8 Al datgene dat in het kader van een offerte of een presentatie door Opvallers wordt verstrekt blijft haar onvervreemdbaar eigendom
en dient op een eerste verzoek van Opvallers onverwijld door de opdrachtgever te worden geretourneerd.
3.9 Als een wijziging van de overeenkomst leidt tot hogere kosten, mag Opvallers dit doorberekenen aan opdrachtgever.
3.10 Meer werkzaamheden, te verrichten op verzoek van opdrachtgever en welke geen deel van de oorspronkelijk opdracht uitmaken,
zullen door Opvallers afzonderlijk aan opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst
4.1 Opvallers zal zich inspannen om de overeenkomst op een zorgvuldige wijze uit te voeren, in overeenstemming met de eisen van goed
vakmanschap. Opvallers garandeert niet dat met haar werkzaamheden het beoogde resultaat zal worden bereikt. De verbintenis betreft
een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting.
4.2 Opvallers bepaalt de wijze waarop en door welke personen de overeenkomst wordt uitgevoerd. Opvallers heeft daarbij het recht bij de
uitvoering van de overeenkomst, zonder kennisgeving aan de opdrachtgever derden in te schakelen, goederen van derden te betrekken,
Opvallers B.V.
Fuutlaan 12 – 5613 AB Eindhoven – 040-7820010 IBAN: NL68ABNA0546339905 BTW: NL8181.98.394.B01
info@opvallers.nl – www.opvallers.nl BIC: ABNANL2A KVK 17147975
diensten van derden af te nemen en de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten verrichten en de hieraan verbonden
kosten aan de opdrachtgever door te berekenen. Artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 5 Tarieven
5.1 De prijs ofwel begroting zoals vermeld in de offerte wordt steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van de aanbieding c.q. de
opdracht geldende tarieven. Indien zich tussen het tijdstip van de aanbieding en het moment van het uitvoeren van de overeenkomst,
prijsverhogingen mochten voordoen dan wel grote veranderingen in de voorwaarden mochten voordoen, bijvoorbeeld ten gevolge van
verhogingen van rechten en/of accijnzen, loonkosten etc., behoudt Opvallers zich het recht voor deze verhogingen en/of veranderingen
aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
5.2 Alle prijsnoteringen zijn exclusief btw, welke afzonderlijk in rekening zal worden gebracht.
5.3 Wanneer de opdrachtgever nog niet aan alle (betalings)verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan, mag Opvallers haar
verplichtingen uitstellen totdat aan alle (betalings)verplichtingen is voldaan.
5.4 Voor elk project worden minimaal 4 aaneengesloten uren per promotiemedewerker in de projectprijs (door)berekend.

Artikel 6 Betaling
6.1 Betaling van iedere factuur van Opvallers dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum op een door Opvallers aan te wijzen
bankrekening. Betaling dient steeds plaats te vinden zonder korting of verrekening door de opdrachtgever.
6.2 Betaling van meerwerk geschiedt zodra dit aan opdrachtgever in rekening is gebracht en op dezelfde wijze als andere facturen.
6.3 Klachten over door Opvallers uitgebrachte facturen dienen binnen 8 dagen na de factuurdatum schriftelijk bij Opvallers te zijn
ingediend.
6.4 Opvallers heeft het recht een aanbetaling van 100% van het offertebedrag voor de aanvang van de werkzaamheden aan de
opdrachtgever in rekening te brengen. De aanbetaling dient voor aanvang van de werkzaamheden op de door Opvallers aangegeven
bankrekening te zijn voldaan. Indien de opdrachtgever de aanbetaling niet tijdig heeft voldaan, schort dit automatisch de verplichting(en)
van Opvallers op.
6.5 Opvallers heeft het recht gedurende een opdracht tussentijds te declareren.
6.6 Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen, dan is de opdrachtgever van rechtswege in
verzuim. De opdrachtgever is dan wettelijke handelsrente verschuldigd. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf
het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige factuurbedrag. Ook moet de
opdrachtgever dan alle (buiten)gerechtelijke incassokosten van Opvallers betalen. Deze kosten bedragen in ieder geval 15% van de
hoofdsom met een minimum van €150,00.
6.7 Iedere betaling van de opdrachtgever strekt primair ter voldoening van de door de opdrachtgever verschuldigde buitengerechtelijke
incassokosten en de gerechtelijke kosten en wordt daarna in mindering gebracht op de door de opdrachtgever verschuldigde rente en
daarna op de oudste openstaande vordering(en), ongeacht een anders luidende aanwijzing van de opdrachtgever.

Artikel 7 Meerwerkzaamheden en/of wijziging van de overeenkomst
7.1 Aanvullingen en wijzigingen in de overeenkomst komen eerst tot stand na de uitdrukkelijke schriftelijke instemming van Opvallers.
Meerwerkzaamheden te verrichten op verzoek van de opdrachtgever en welke geen deel van de overeenkomst uitmaken, zullen door
Opvallers afzonderlijk aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht. Opvallers maakt een aanvang met de meerwerkzaamheden op
het moment dat de opdrachtgever schriftelijk akkoord is gegaan met de extra kosten die daarmee gepaard gaan.
7.2 Opvallers heeft de mogelijkheid een spoedtoeslag in rekening te brengen bij een wijziging (in data, tijden of aantallen
promotiemedewerkers) van de overeenkomst door de opdrachtgever, welke 48 uur of minder voor de aanvangsdatum wordt gedaan. De
spoedtoeslag bedraagt 25% van het offertebedrag. Opvallers wijzigt de overeenkomst op het moment dat de opdrachtgever akkoord is
gegaan met de spoedtoeslag. Opvallers kan aan de opdrachtgever een spoedtoeslag in rekening brengen indien de opdrachtgever aan
Opvallers een nieuwe opdracht verleend die binnen 48 uur uitgevoerd dient te worden.
7.3 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt aangevuld of gewijzigd, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering
daardoor worden beïnvloed. Opvallers zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

Artikel 8 Annulering
8.1 Annulering dient te allen tijde schriftelijk te geschieden. De datum van ontvangst is bepalend voor de berekening van de
annuleringstermijn.
8.2 Bij annulering van de overeenkomst moet de opdrachtgever de kosten die hierdoor door Opvallers zijn of nog gemaakt worden en de
schade die Opvallers lijdt, tot een redelijk bedrag, vergoeden onverminderd het recht van Opvallers om schadevergoeding te vorderen,
indien en voor zover de schade het redelijk bedrag overtreft. Het redelijk bedrag wordt berekend op basis van onderstaande staffel:

  • bij annulering op de aanvangsdatum van de opdracht of tijdens de opdracht: 100% van het offertebedrag;
  • bij annulering korter dan een week voor aanvangsdatum van de opdracht: 100% van het offertebedrag;
  • bij annulering langer dan één week doch korter dan twee weken voor aanvangsdatum van de opdracht: 75% van het offertebedrag;
  • bij annulering langer dan twee weken doch korter dan drie weken voor aanvangsdatum van de opdracht: 50% van het offertebedrag;
  • bij annulering langer dan drie weken doch korter dan zes weken voor aanvangsdatum van de opdracht: 10% van het offertebedrag.
    8.3 Artikel 8.2 van deze voorwaarden laat onverlet de verplichting van de opdrachtgever om bij annulering alle door Opvallers gemaakte
    kosten te vergoeden, zoals – maar niet uitsluitend – kosten voor ingekochte materialen waaronder promotiemateriaal.

Artikel 9 Promotiemedewerker(s)
9.1 De in te zetten promotiemedewerker(s) wordt/worden gekozen aan de hand van Opvallers bekende gegevens en vaardigheden van de
beschikbare promotiemedewerker(s) enerzijds en van de door de opdrachtgever aan Opvallers verstrekte informatie over de op te dragen
werkzaamheden anderzijds. Opvallers is geheel vrij in de keuze van de persoon of personen die Opvallers de werkzaamheden laat
uitvoeren. De uitvoering van de promotiemedewerker(s) geschiedt onder leiding en toezicht van Opvallers.
9.2 Ter voorkoming van het maken van een ongeoorloofd onderscheid, in het bijzonder naar godsdienst, levensovertuiging, politieke
gezindheid, geslacht, ras of op welke grond dan ook, zullen niet-functie relevante eisen bij het verstrekken van de informatie over de op te
dragen werkzaamheden, door de opdrachtgever niet kunnen worden gesteld, noch zullen deze door Opvallers worden gehonoreerd.
9.3 Opvallers ziet erop toe dat alle door haar ingezette promotiemedewerkers er verzorgd uitzien en voldoen aan de eisen die
redelijkerwijs mogen worden gesteld aan de promotiemedewerkers.
Opvallers B.V.
Fuutlaan 12 – 5613 AB Eindhoven – 040-7820010 IBAN: NL68ABNA0546339905 BTW: NL8181.98.394.B01
info@opvallers.nl – www.opvallers.nl BIC: ABNANL2A KVK 17147975

Artikel 10 Concurrentiebeding
10.1 Het is de opdrachtgever niet toegestaan om tijdens de looptijd van de overeenkomst en binnen een jaar na beëindiging van de
overeenkomst, ongeacht om welke reden deze zal zijn beëindigd, met medewerkers van Opvallers een dienstverband aan te gaan, dan wel
de promotiemedewerker op andere wijze direct of indirect werkzaamheden voor de opdrachtgever te laten uitvoeren. Hiervan kan slechts
worden afgeweken dan nadat Opvallers hiervoor schriftelijke toestemming heeft gegeven en de opdrachtgever een werving- en selectiefee
van € 5.000,- exclusief BTW per promotiemedewerker aan Opvallers heeft voldaan.
10.2 Voor iedere overtreding door de opdrachtgever van het in lid 1 van dit artikel gestelde verbeurt de opdrachtgever aan Opvallers een
direct opeisbare boete van € 5.000,- voor iedere overtreding en € 500,- voor iedere dag dat een overtreding voortduurt, onverminderd het
recht van Opvallers om de werkelijk geleden schade van de opdrachtgever te vorderen.

Artikel 11 Veiligheid promotiemedewerkers
11.1 De opdrachtgever is verplicht zorg te dragen voor de veiligheid van de promotiemedewerker(s) zodanig als redelijkerwijs in verband
met de aard en de strekking van de overeenkomst gevorderd kan worden.
11.2 Indien ten gevolge van het niet nakomen door de opdrachtgever van de verplichting omschreven in lid 1 van dit artikel de
promotiemedewerker(s) in het kader van de uitoefening van de overeenkomst ernstig letsel heeft opgelopen, is de opdrachtgever verplicht
tot volledige schadevergoeding.
11.3 De opdrachtgever zal zich afdoende verzekeren tegen aansprakelijkheid op grond van het bepaalde in dit artikel. Op verzoek van
Opvallers verstrekt de opdrachtgever een bewijs van de verzekering.

Artikel 12 Opschorting en ontbinding
12.1 Opvallers is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet (tijdig)
nakomt.
12.2 Voorts is Opvallers bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat
nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel
indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in
redelijkheid niet mag worden verwacht.
12.3 In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag
niet binnen 3 maanden is opgeheven – ten laste van de opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de
opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Opvallers vrij om de overeenkomst terstond en met directe
ingang te ontbinden dan wel de opdracht of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting van haar kant tot betaling van enige
schadevergoeding of schadeloosstelling.
12.4 Opvallers is bevoegd de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst op te schorten, indien:
a. na het sluiten van de overeenkomst Opvallers omstandigheden ter kennis is gekomen die goede grond geven te vrezen dat de
opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond te vrezen bestaat dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of
niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;
b. de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de
overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
12.5 Indien de overeenkomst geheel of gedeeltelijk wordt ontbonden of opgeschort hoeft Opvallers geen schadevergoeding te betalen en
heeft Opvallers daarnaast het recht zelf schadevergoeding en/of betaling te vorderen. Als een van deze omstandigheden zich voordoet, zijn
de vorderingen van Opvallers op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Opvallers de nakoming van de verplichtingen opschort,
behoudt zij haar aanspraken uit de wet en de overeenkomst.

Artikel 13 Aansprakelijkheid
13.1 Opvallers kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:
a. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals verder
omschreven in artikel 14 van deze algemene voorwaarden;
b. enige daad of nalatigheid van de opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de
opdrachtgever te werk zijn gesteld.
13.2 Opvallers is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Opvallers is uitgegaan van door de opdrachtgever
verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Opvallers kenbaar behoorde te zijn.
13.3 De opdrachtgever is aansprakelijk voor schade die Opvallers lijdt doordat de opdrachtgever dan wel door de opdrachtgever
ingeschakelde derden niet de verplichtingen nakomen die volgen uit de overeenkomst, deze algemene voorwaarden of de wet.
13.4 De opdrachtgever is aansprakelijk voor schade die zij, al dan niet met opzet, toebrengt aan roerende zaken (materialen en/of
producten) die aan Opvallers of aan door Opvallers ingeschakelde derden in eigendom toebehoren, gedurende de periode dat de
opdrachtgever op grond van bruikleen en/of huur deze roerende zaken onder zich heeft. Onder schade wordt onder andere begrepen de
kosten voor reparatie en de vervangingskosten.
13.5 Opvallers draagt geen verantwoordelijkheid voor foto’s, folders en ander voorlichtingsmateriaal, voor zover onder
verantwoordelijkheid van derden uitgegeven.
13.6 Opvallers is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en
schade door bedrijfsstagnatie.
13.7 Opvallers aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien de schade het gevolg is van het niet opvolgen van instructies van Opvallers
of diens werknemers, bijvoorbeeld wanneer tegen het advies van Opvallers in, de opdrachtgever eist dat er toch bepaalde werkzaamheden
doorgang moeten vinden.
13.8 Opvallers is niet aansprakelijk voor enige schade geleden door een deelnemer van de activiteiten van Opvallers, tenzij sprake is van
opzet of bewuste roekeloosheid van Opvallers.
13.9 Indien Opvallers aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Opvallers beperkt tot het bedrag van
de door de verzekeraar van Opvallers gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet
door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Opvallers beperkt tot de hoogte van het bedrag van de opdracht, dat
verband houdt met de geleverde diensten.
13.10 De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan
opzet of grove schuld van Opvallers of haar ondergeschikten.
Opvallers B.V.
Fuutlaan 12 – 5613 AB Eindhoven – 040-7820010 IBAN: NL68ABNA0546339905 BTW: NL8181.98.394.B01
info@opvallers.nl – www.opvallers.nl BIC: ABNANL2A KVK 17147975
13.11 Alle aanspraken jegens Opvallers vervallen wanneer opdrachtgever niet binnen één jaar na levering van diensten een beroep doet op
de tekortkoming.

Artikel 14 Overmacht
14.1 Als gebeurtenissen die in feite buiten de macht van Opvallers liggen, dan wel niet aan haar doen en/of laten kunnen worden
toegeschreven, worden in elk geval beschouwd: onwerkbaar weer als gevolg van welke weersomstandigheden dan ook; belemmeringen
door derden, die van overheden inbegrepen; belemmeringen in het vervoer; gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproeren, oorlogen of
oorlogsgevaren, verlies of beschadigingen van goederen bij het transporteren daarvan; branden, storingen en ongevallen in het bedrijf van
Opvallers; het verbranden van middelen van vervoer van Opvallers, het optreden van storingen daaraan, het betrokken raken bij
ongevallen daarvan; het opleggen van heffingen, of het nemen door de overheid van andere maatregelen, wijzigingen in feitelijke
omstandigheden teweeg brengende. Van overmacht is tevens sprake indien door Opvallers ingehuurde derden een beroep op overmacht
kunnen doen.
14.2 Bij het zich voordoen van een gebeurtenis die buiten de macht van Opvallers ligt, zoals o.a. omschreven in lid 1 van dit artikel, zal
Opvallers niet gehouden kunnen worden tot het vergoeden van enige schade als een direct of een indirect gevolg daarvan, maar zal zij
tevens vooralsnog ontheven zijn van haar verplichting het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden. Het zal van de
omstandigheden van het geval afhangen of dat geheel, dan wel gedeeltelijk het geval zal zijn en zal blijven, dan wel of er slechts sprake zal
zijn van een opschorting van uitvoering. Bij een zich voordoende mogelijkheid om alsnog, en/of gewijzigd uit te voeren, zullen zowel
Opvallers als de opdrachtgever, eventueel onder aanpassing van de door de opdrachtgever te betalen bedragen, gehouden zijn om die te
benutten.
14.3 Voor zover Opvallers ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is
nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is
Opvallers gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. De opdrachtgever is gehouden
deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst is.

Artikel 15 Intellectuele eigendomsrechten
15.1 De in het kader van de opdracht en/of een offerte door Opvallers tot stand gebrachte dan wel ontwikkelde werktekeningen,
illustraties, concepten, ontwerpen, ontwerpschetsen, foto’s en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van
Opvallers, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld. Opvallers behoudt te allen tijde alle rechten op door
haar gemaakte plannen, documenten, afbeeldingen, tekeningen, programmatuur en/of de hierop betrekking hebbende informatie en
“know-how”, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht.
15.2 Bij afzonderlijke/aanvullende onderlinge overeenkomsten kan worden bepaald dat de opdrachtgever een recht op openbaarmaking
en/of verveelvoudiging verwerft, doch steeds uitsluitend voor het doel, waarvoor de opdracht is gegeven en slechts voor het aantal malen
dat is overeengekomen dan wel noodzakelijkerwijze rechtstreeks uit de opdracht voortvloeit.
15.3 Opvallers is te allen tijde gerechtigd de tijdens de overeenkomst vervaardigde werken van haar naam te voorzien en desgewenst voor
eigen promotionele doeleinden te gebruiken.
15.4 Door het geven van een opdracht tot openbaarmaking of verveelvoudiging van door de Auteurswet of enige andere wettelijke
regeling op het gebied van intellectuele eigendom beschermde objecten, die door of namens de opdrachtgever zelf ter beschikking gesteld
zijn, verklaart de opdrachtgever dat geen inbreuk wordt gemaakt op wettelijke voorschriften en op beschermde rechten van derden en
vrijwaart hij Opvallers voor de aanspraken ter zake van derden c.q. voor de directe en indirecte gevolgen, zowel financiële als andere, uit
de openbaarmaking of verveelvoudiging voortvloeiende.
15.5 Het is de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opvallers voor intern of voor extern
gebruik de uitvoering van de werkzaamheden door Opvallers en de door haar ingeschakelde derden en/of promotiemedewerker(s) op film,
video, foto dan wel enige andere toekomstige beelddrager vast te leggen.

Artikel 16 Retentierecht
16.1 Opvallers is gerechtigd de afgifte van al hetgeen zij in verband met de overeenkomst onder zich heeft op te schorten, totdat al haar
vorderingen zijn voldaan, dan wel voor voldoening daarvan door of vanwege de opdrachtgever voldoende zekerheid is gesteld.

Artikel 17 Overdracht
17.1 De opdrachtgever is niet gerechtigd de rechten en plichten voortvloeiend uit de overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan derden over
te dragen, behoudens met voorafgaande schriftelijke toestemming van Opvallers.
17.2 De overeenkomst en deze voorwaarden blijven van kracht in geval de onderneming van de opdrachtgever geheel of ten dele van
naam, rechtsvorm of eigenaar verandert. In voornoemd geval dient de opdrachtgever zulks Opvallers onverwijld schriftelijk mede te delen.

Artikel 18 Meer partijen
18.1 Indien een overeenkomst wordt gesloten tussen Opvallers enerzijds en twee of meer partijen anderzijds, zijn deze partijen ieder
hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst.

Artikel 19 Verplichtingen van de opdrachtgever
19.1 De opdrachtgever dient ervoor te zorgen, dat door anderen uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot de
werkzaamheden van Opvallers behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering van de werkzaamheden door Opvallers
daarvan geen vertraging ondervindt.
19.2 De opdrachtgever vrijwaart Opvallers voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst
schade lijden en welke aan de opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 20 Promotiemateriaal
20.1 Aflevering door de opdrachtgever van het promotiemateriaal dient te geschieden in duidelijk te onderscheiden eenheden c.q.
hoeveelheden waarvan de verpakking zodanig dient te zijn, dat zij voor ge-/verbruik geschikt is, een en ander ter beoordeling van
Opvallers.
20.2 Bij aflevering van het promotiemateriaal dient Opvallers een gespecificeerde opgave te ontvangen van de soort goederen alsmede
van de daarbij behorende maten en gewichten.
Opvallers B.V.
Fuutlaan 12 – 5613 AB Eindhoven – 040-7820010 IBAN: NL68ABNA0546339905 BTW: NL8181.98.394.B01
info@opvallers.nl – www.opvallers.nl BIC: ABNANL2A KVK 17147975
20.3 Opdrachtgever zorgt ervoor dat al het benodigde promotiemateriaal ten minste 10 werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden
door Opvallers geleverd is.
20.4 Voor opslag van het promotiemateriaal kan Opvallers kosten in rekening brengen.
20.5 Opslag en gebruik door Opvallers van de door opdrachtgever geleverde goederen geschiedt op risico van de opdrachtgever.
20.6 Opvallers aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verschillen tussen aangeleverd-, opgegeven-, gebruikt- en terug geleverd
promotiemateriaal.
20.7 Opvallers is niet aansprakelijk voor schade aan het promotiemateriaal, tenzij de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van
Opvallers of de door haar ingeschakelde derden. Indien de opdrachtgever de schade niet kan verhalen op een derde die de schade heeft
veroorzaakt, is de schade voor rekening van de opdrachtgever. De opdrachtgever kan dan zijn verzekeringsmaatschappij aanspreken en
dient het eventuele eigen risico zelf te dragen.
20.8 De opdrachtgever dient zorg te dragen voor een verzekering van het promotiemateriaal tegen alle mogelijke schadegevallen. Indien
het promotiemateriaal een auto is, dient de opdrachtgever de auto all risk te verzekeren.

Artikel 21 Klachten
21.1 Klachten betreffende een project en/of de werkzaamheden moeten binnen 2 maanden na beëindiging van het project en/of de
werkzaamheden schriftelijk aan Opvallers kenbaar gemaakt worden.

Artikel 22 Vertrouwelijke informatie en persoonsgegevens
22.1 Partijen zijn verplicht om alle vertrouwelijke informatie die zij over de onderneming van de andere partij ontvangen geheim te
houden. Dit geldt tevens voor ingeschakelde derden.
22.2 Informatie is vertrouwelijk als dit door één van de partijen als zodanig is aangeduid.
22.3 Wanneer Opvallers verwerkingsverantwoordelijke is in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG), is
Opvallers verantwoordelijk voor de bescherming van persoonsgegevens waarvan het gebruik door Opvallers noodzakelijk is voor het
correct opstellen en uitvoeren van de overeenkomst.
22.4 Opvallers verwerkt persoonsgegevens met de uiterste behoorlijkheid en zorgvuldigheid en overeenkomstig de AVG.
22.5 Opvallers gebruikt de persoonsgegevens slechts voor zover dit nodig is om u van dienst te kunnen zijn, dan wel om de overeenkomst
met u uit te voeren. De persoonsgegevens zullen niet langer bewaard worden dan wettelijk is toegestaan of noodzakelijk is om
verplichtingen uit de overeenkomst na te komen.
22.6 Opvallers treft technische en organisatorische maatregelen om een passend beveiligingsniveau met betrekking tot persoonsgegevens
te waarborgen, rekening houdend met de stand van de techniek en aard van de verwerking.
22.7 Wanneer een betrokkene een beroep wil doen op één van de rechten basis van de AVG, dan kan dit verzoek schriftelijk worden
ingediend via info@opvallers.nl. Opvallers zal dit verzoek binnen de wettelijke termijnen in behandeling nemen.

Artikel 23 Wijziging van deze voorwaarden
23.1 Opvallers kan altijd, zonder dit vooraf mede te delen, de algemene voorwaarden wijzigen.
23.2 Opvallers kan wijzigingen van deze voorwaarden bekendmaken door dit op de website te plaatsen of op een andere manier te
communiceren. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds bestaande overeenkomsten.

Artikel 24 Toepasselijk recht en geschillen
24.1 Op alle rechtsverhoudingen tussen de opdrachtgever en Opvallers is Nederlands recht van toepassing.
24.2 Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de opdrachtgever en Opvallers worden voorgelegd aan de rechtbank Oost-Brabant. De mogelijkheid om een geschil bij de rechter te starten, vervalt na één jaar nadat de aanleiding voor het geschil is ontstaan.


Eindhoven, april 2020